Usa ra ang Tinuod nga Iglesia!

Saturday, September 29, 2007


Atty. Mike Abas, Former CFD National President –
Usa ra ang Tinuod nga IglesiaDili gayod mahimo nga ang iglesia sa atong Ginoo susama sa mga iglesia nga gitukod lang og mga tawo. Dili katungdanan sa tawo ang pagtukod og iglesia kon dili katungdanan kini sa Ginoo. Ang Tito 3:10 (Bibliya sa Kristohanong Katilingban) nag-ingon: “ Kon may mopasiugda’g mga sekta sa simbahan, pasidan-i siya sa maka-usa ug unya, sa makaduha. Kon magpadayon siya, pahilayo kaniya.”
Sama pananglit nga ang kwartang usa ka libo ka pesos imong ipa Xerox, apan dili poyde nga ang resulta sa Xerox bisan pag colored kini maoy gamiton sa imong pagpalit.
Sa atong panahon mosubra na og 30 mil ka mga relihiyon o sekta nga tinukod lang og mga tawo apan nanghimakak sa ilang matuod nga mga magtutukod ug nagpatuo nga gitukod sila ni Cristo. Ang PASUGO/February 2002, p.13 ni Leopoldo L. Guevara, nagkanayon: “Isipin na lamang na sa panig pa lamang ng mga nagpakilalang Protestante ay umaabot na sa 20,800 ang mga denominasyon; bukod pa rito ay mayroon pang mahigit na 15,000 ahensyang pang-iglesia (Moody Monthly, September 1984).”
Busa si Ginoong Jesu-Cristo nagpasidaan kanato batok sa mga mini nga mga propeta kinsa nagdala sa iyang ngalan aron paglimbong sa mga inosenting katawhan. Ang Mateo 24:24-25 nagkanayon: “Kay manungha ang mga mini nga propeta; maghimo silag mga milagro ug mga katingalahan aron pagpahisalaag sa mga pinili sa Dios, kon mahimo pa. Timan-i nga gipasidan-an ko na kamo niini.”
Nan, unsaon man nato pag-ila sa matuod nga iglesia aron dili kita malimbongan niadtong nakigkompitensya kaniya?
Ang matuod nga iglesia adunay mga timaan, kansang mga timaan dili na nato makaplagan sa pundok nga gitukod lang og mga tawo.
Mao kini ang mga timaan sa Tinuod nga Simbahan
Nagkahiusa, ang unang timaan sa matuod nga iglesia mao ang ‘PANAGHI-USA’ ubos sa usa lamang ka magbalantay. Ang Juan 10:16 nag-ingon: “Ako adunay ubang mga karnero nga wala mahisakop niining torila. Kinahanglan dad-on ko usab sila nganhi ug mamati sila sa akong tingog ug mahimo silang usa na lamang ka panon ubos sa usa ka magbalantay.”
Kining mga karnero nga gihisgotan ni Cristo mao ang panon sa katawhan. Ang Salmo 79:13 nag-ingon: “Unya kami nga imong katawhan, ang karnero sa imong panon.”
Ang magbalantay mao ang mga obispo ug ang toril mao ang Simbahan sa Dios nga gipalit sa dugo ni Cristo. Ang Buhat 20:28 (VULGATA LATINA) nagkanayon: “Bantayi ang inyong kaugalingon ug ang tibuok nga toril, diin gipahiluna kamo sa Espiritu Santo nga mga obispo aron pagmando sa Simbahan sa Dios, nga iyang gipalit sa iyang kaugalingon nga dugo.”
Ang dili makighiusa sa matuod nga iglesia ug sa mga obispo nga maoy magbalantay niini moresulta gayod sa pagkabahinbahin. Sa Mateo 12:30, kini nag-ingon: “Ang dili dapig kanako batok gayod kanako; ug ang dili motabang kanako pagtigom, nagpatibulaag.”
Ang kasaysayan nagmatuod nga ang Iglesia Katolika nagkahiusa ubos sa usa ka magbalantay nga mao ang Papa sa Roma, samtang ang mga Protestante nagkabahinbahin sa lainlaing sekta. Ang KASAYSAYAN NG DAIGDIG (ika apat na edisyon) ni Dra. Sonia M. Zaide, sa pahina 151, nagkanayon kini: “Ang mga Katoliko ay buklod sa isang organisasyon sa ilalim ng pinakamataas na puno – ang papa sa Vatican; samantalang ang mga Protestante ay hatihati sa maraming sekta gaya ng Anglican, Congregationalist, Lutheran, Calvinist, Presbyterian, Methodist, Baptist, Seventh Day Adventist, atb. na malalaya sa isa’t isa.”
Pagsupak:
Kon ang timaan sa matuod nga Iglesia mao ang panaghiusa, nan, nganong gi-angkon man sa iyang pari subay librong Katoliko nga kamo adunay panagsumpakiay sa Katolisismo?
Ang The Spirit of Catholicism by Karl Adam, p.2, nag-ingon: “It is quite true, Catholicism is a union of contraries.” Dili ba giangkon man ni Karl Adam nga ang Katolisismo napuno sa panagsumpakiay? Busa wala diay kamo magkahiusa.

Tubag:
Tin-aw nga usa ka pagtuis sa kamatuoran ang gibuhat sa mga magsusupak sa Santa Iglesia, sanglit ang pamahayag ni Fr. Karl Adam wala man tiwasa sa pagbasa. Mao kini ang nasulat sa pahina 2: “It is quite true, Catholicism is a union of contraries. But contraries are not contradictories.”
Gipasabot lang sa pari nga ang panagsumpakiay dili sabton nga mohunong na ngadto sa malungtarong pagkabahinbahin. Bisan sa panahon pa sa mga Apostoles adunay panagsumpakiay. Ang Buhat 15:2 nag-ingon: “Kining pagtulon-ana gisupak pag-ayo ni Pablo ug Bernabe; busa gikauyonan nga si Pablo ug si Bernabe ug pipila ka tinun-an sa Antioquia mangadto sa Jerusalem ug makigkita sa mga apostoles ug sa mga kadagkoan bahin niining butanga.”
Apan bisan pa sa panagbangi nagpabilin nga adunay usa lamang ka pagtuo ang Matuod nga Iglesia. Ang Efeso 4:5 nagkanayon: “May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo, ug usa ka bunyag;” Sanglit ang atong Ginoo nag-ampo alang sa iyang Iglesia. Ang Juan 17:21 nag-ingon: “Nag-ampo ako nga mausa unta sila amahan, mausa unta sila dinhi kanato ingon nga ikaw ania kanako ug ako anaa kanimo, aron motuo ang kalibotan nga ikaw ang nagpadala kanako.”
Santa, ang ikaduhang timaan sa matuod nga Iglesia mao ang “PAGKABALAAN” kon Santa. Si Cristo nga magtutukod sa iyang Iglesia balaan. Ang 1Pedro 1:16 nag-ingon: “… ‘Pagbalaan kamo kay ako balaan man.’ ”
Ug matuod nga Iglesia gipakasama ni Jesus sa usa ka punoan. Ang Juan 15:5 nagkanayon: “Ako ang punoan sa paras, ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamungag daghan; kay kon wala ako wala kamo’y mahimo.”
Kon unsa ang kahimtang sa punoan mao usab ang matang sa mga sanga niini tungod sa gamot nga nagpatubo kaniya. Ang Roma 11:16, nagkanayon: “Kon balaan ang unang tipik sa pan nga gihalad ngadto sa Dios, balaan usab ang kinatibuk-an niini; ug kon balaan ang mga gamot sa kahoy, balaan usab ang mga sanga.”
Sama sa usa ka maayong punoan nga mamungag maayong bunga, ang matuod nga Iglesia usab adunay maayong bunga. Ang Roma 6:22 (Bibliya sa Kristohanong Katilingban) nag-ingon: “Karon, hinuon, naluwas na mo sa sala ug nag-alagad sa Dios. Namunga mo ug nagtubo sa kabalaan. Ang sangpotanan niini: kinabuhing dayon.”
Kamatuoran niini, daghan na ang mga bayani sa Pagtuong Katoliko nga mao ang mga santos; mga dalaygon ug diosnong mga tawo kansang mga binuhatan dili gayod makalimtan. Ang Sirac 44:10-15 nagkanayon: “Apan dayegon ta kining diosnong mga tawo, kansang matarong nga mga binuhatan wala gayod kalimti. Ang ilang kabantog magpadayon ngadto sa ilang mga kaliwat, ug mao kini ang ilang sulondon. Ang ilang mga kaliwat magpadayon sa pag-amping sa kasabotan, ug sa kanunay maghimo niini, tungod sa gihimo sa ilang katigulangan. Ang ilang mga kaliwat gibutang sa lubnganan, apan ang ilang kabantog magpadayon hangtod sa kahangtoran. Ang mga nasod mag-asoy mahitungod sa kaalam niining mga tawhana ug ang katawhan sa Dios magdayeg kanila.”
Kadaghanan kanila nagpakamatay tungod sa Pagtuo ug ang ilang dugo nahimong binhi sa Kristiyanismo. PSALMS 116:15 (THE GIDEONS) nag-ingon: “Precious in the sight of the Lord is the death of his saints” kun hamili sa panan-aw sa Dios ang kamatayon sa iyang mga Santos.
Pinaagi sa mga diosnong tawo napasidunggan usab si Cristo. Ang Juan 17:10 nag-ingon: “Ang tanan nga akoa, imo; ug ang tanan nga imo, akoa; ug diha kanila gipasidunggan ako.”
Tungod niini ang Ginoo himayaon taliwala sa iyang mga santos. Ang 2 Tesalonika 1:10 (Bibliya sa Kristohanong Katilingban) nagkanayon: “Nianang adlawa himayaon ang Ginoo taliwala sa inyong mga santos. Daygon siya sa mga matuohon, kamo nga midawat sa among pagsaksi.”
Ug busa ang matuod nga Iglesia gitawag og Simbahan sa mga santos. Ang 1 KORINTO 14:33 (VULGATA LATINA) nag-ingon: “Kay dili siya ang Dios ug kabingkilan; hinunoa, kadaitan: sa ingon usab nagatudlo ako diha sa tanang mga Simbahan sa mga santos.”
Ang timaan sa PAGKABALAAN sa Simbang Katoliko gisupak pag-ayo sa mga pundamentalista ilabi na sa grupo ni Felix Manalo. Ilang gamiton ang PANANAMPALATAYA NG ATING MGA NINUNO, ni James Cardinal Gibbons, sa pahina 30, diin kini nagkanayon: “Nalulungkot kaming ipagtapat na ang kabulokan sa moral ay malimit na susumpongan sa pinapupunan ng nagsasabing sila’y Katoliko. Di natin maipipikit ang ating mga mata sa harap ng mga katotohanang maraming-marami sa kanila ang di nabubuhay ayon sa pinag-uutos ng kanilang Iglesia, kundi bagkus nagiging sanhi pa ng kalungkot-lungkot na eskandalo, nguni’t sa aba niya na magiging daan ng mga ito. Tinanggap ko rin naman ang mga kasalanan ng mga Katoliko’y lalong karimarimarim sa mata ng Dios kaysa kasalanan ng nahihiwalay nilang mga kapatid, sapagkat maraming grasya ang nasasayang nila.”
Tungod niini ang mga Ministro ni Manalo moingon nga giangkon kuno ni Cardinal Gibbons nga bulok na ang moralidad sa Simbahang Katoliko, busa ato kining ipatin-aw kay maayo man mo research ang mga ministro ni Manalo batok sa Katoliko, apan dili lang maayong mosabot sa ilang gibasa. Tin-aw ang giingon ni Cardinal Gibbons nga: “Di natin maipipikit ang ating mga mata sa harap ng mga katotohanang maraming-marami sa kanila ang di nabubuhay ayon sa pinag-uutos ng kanilang Iglesia,..”
Klaro nga ang gihisgotang mga makasasalang tawo ni Cardinal Gibbons, mao ang mga tawo nga wala magkinabuhi subay sa gitudlo sa Iglesia kay siya nag-ingon:“…marami-marami ang di nabubuhay ayon sa pinag-uutos ng kanilang Iglesia…”. Kining mga tawhana nahimong makasasala dili tungod kay sila mga sakop sa Katoliko, kondili nahimo silang makasasala tungod kay wala sila magpuyo sa gitudlo sa Santa Iglesia, apan ang kasaysayan usab nagpamatuod nga daghan nang mga makasasala ang misunod sa pagtulon-ang katoliko ug tungod niini sila nahimong mga santos.
Dakong bakak usab ang giingon sa mga ministro ni Manalo, nga si Cardinal Gibbons miangkon kuno subay sa librong PANANAMPALATAYA NG ATING MGA NINUNO, nga dili balaan o santa ang Simbahang Katoliko. Sanglit kon atong basahon ang pahina 23 sa maong libro, si Cardinal Gibbons nagkanayon: “Ang pagkabanal ay isa ring tanda ng tunay na Iglesia: sapagkat, sa dasal na sumasampalataya ay sinabi natin ang ganito, Sumasampalataya ako sa Santa Iglesia Katolika.”
Lain pang librong Katoliko nga gamiton sa mga ministro ni Manalo mao ang libro ni Atty. Teofilo N. Tumulak, C.F.D., Imprimatur: Ricardo Cardinal Vidal, nga nag-uloha’g “DILI ANG TANAN”, diin sa pahina 131, kini nag-ingon: “Angkunon ko nga ang mga “yawa” anaa sa simbahang Katoliko. Ug malagmit ang gidaghanon niining mga yawa-a mosibo sa gidaghanon sa mga diosnon nga misimba aron sa pag-ampo.”
Tugod niini mga ministro ni Manalo moingon nga dili kuno balaan ang Katoliko gomikan kay ang mga yawa kuno anaa man sulod niining Simbahana. Usa gihapon kini ka tikas, sanglit wala nila tiwasa pagbasa ang nasulat sa maong libro aron paglibog sa mga inosente. Ania ang gipahayag ni Atty. Tumulak sa pahina 131: “Angkunon ko ang mga “yawa” anaa sa simbahang Katoliko. Ug malagmit nga ang gidaghanon niining mga yawa-a mosibo sa gidaghanon sa mga diosnon nga mosimba aron sa pag-ampo. Ang “yawa” ugod magsunodsunod man sa mga tawong diosnon. Dili kini moadto sa ilang simbahan kay unsa may adtuon nga wala man didto ang ilang tintalon. …Ang akong ikaingon mao nga walay yawa nga motintal og laing yawa. Pananglit, ikaw maoy kauban sa “yawa” manguros kaha ikaw aron pag-abog sa imong kauban? Dili tingali kay ang yawa dili mahitabo nga moabog sa iyang kauban nga mao ang yawa.”
Ang buhat sa mga ministro ni Manalo nagpa-ilag gayod kon kinsa ang ilang amahan. Ang Juan 8:44 nagkanayon: “Mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa, …”
Nalimot ang mga Ministro ni Manalo nga ang yawa mo-alig-ig sa matuod nga pagtuo (Lukas 22:30). Magsunodsunod usab ang yawa sa mga tawong diosnon busa kinahanglan nga kita magmaampuon (1Pedro 5:8). Apan kon tinuod pa nga ang Katoliko iya sa yawa, nan! Nganong dinhi man sila sa Katoliko manguha’g sakop?
Katolika, ang ikatulong timaan sa matuod nga Iglesia mao nga kini “KATOLIKA” kun malukpanon o universal; sanglit tungod sa Santa Iglesia ang mensahe ni Jesus “mikaylap” sa tibuok kayutaan. Ang pulong “mikaylap” gikan sa griego nga “Katholis”. Ang Lucas 4:14 (sa Bibliya nga NOVUM TESTAMENTUM GRAECE), kini nag-ingon: “kai feme ekelthen katholis tes perikorou peri autou.” Samtang ang griego nga “Katholis” gihubad sa latin og “Universam”. Kini atong mabasa sa Bibliya nga NOVUM TESTAMENTUM LATINE, Lucas 4:14, nga nagkanayon: “et fama exiit per universam regionem de illo.” Ang Bibliya nga Cebuano Popular Version mihubad sa pulong “Katholis” ug “Universam” nga “mikaylap”. Kini nag-ingon: “Mikaylap sa tibuok kayutaan ang balita mahitungod kaniya.”
Ang pulong “Katoliko” gikan usab sa griego nga “Kataholos” nagkahulogan kini’g “Pagtuo nga Nasangyaw sa Tibuok Kalibotan”. Ang Roma 1:8 (NOVUM TESTAMENTUM GRAECE) nagkanayon: “He pistis humon KATangeketai en HOLO to kosmo…” Ang pulong “He pistis humon” nagkahuloga’g “ang inyong pagtuo”(your faith), samtang ang “Katangeletai” nagkahuloga’g “nasangyaw sa tibuok” (is proclaimed / heralded throughout), ug ang “En holo to kosmo” gihubad og “sa tibuok kalibotan”.
Kining pulong “Katoliko” usa ka compound verb nga gilangkubag preposition “KATA” (throughout) nga nagkahuloga’g “sa tanang bahin sa” ug ang adjective nga “HOLOS” (whole) gihubad og “sa tibuok” kun “KATA-HOLOS”.
Kini ang gihulagway ni San Pablo sa iglesia sa Roma nga kaniadtong nahiagom pa sa grabing pagpanglutos ug ang dugo sa mga santos nahimong binhi sa pagtuong Katoliko nga mipukan sa paganong estado sa Roma ug mikabig kanila ngadto sa Kristiyanismo. Ang Roma 1:8 nagkanayon: “Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios pinaagi kang Jesu-Cristo alang kaninyong tanan; kay nasangyaw sa tibuok kalibotan ang inyong pagtuo.”
Dili tinuod ang giingon sa mga protestante nga ang pulong “Katoliko” dili mabasa sa Bibliya letra por letra tungod kay ang ulohan sa Isaias 62:1 (VULGATA LATINA) nag-ingon: “Bag-ong Siyon kun Simbahang Katoliko.”
Ang footnote sa nasulat sa Leviticus 17:3,(Doay Version) nagkanayon: “The law of God forbids sacrifices to be offered in any other place but at the tabernacle or temple of the Lord: to signify that no sacrifice would be acceptable to God, out of his true temple, the one, holy, catholic, apostolic, church.”
Sa Bibliya nga NOVUM TESTAMENTUM LATINE mabasa usab nato ang “Catholica”, sa ulohan nga bahin sa SANTIAGO 1:1 nga nag-ingon: “EPISTOLA CATHOLICA BEATI IACOBI APOSTOLI.”
Sa Bibliyang Griego atong mabasa ang Ekklesia Katholes sa Buhat 8:31, nagkanayon: Hie mein oun Ekklesia Katholis Tes Judaias kai Galalaias kai Samarias eirenen ekenien oikomodo mene.” Sa ato pa nga ang Tibuok Makaylapong Iglesia milukop sa Judea sa Galelia ug sa Samaria…
Ang Bibliyang hubad sa mga Protestante nga The Living Bible, sa Job 8:8, nag-ingon: “Read the history books and see…”
Busa ang kasaysayan nagmatuod nga ang Simbahang Katoliko gitukod ni Jesu-Cristo kaniadtong tuig A.D. 33. Ang Grollier Encyclopedia, Vol. V, page 106 nag-ingon: “Catholic Church (Gr. Katholikos, universal, general). Term generally applied to the Divine society founded by Jesus Christ, and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. More specifically the name denotes the body of the faithful in communion with the Bishop of Rome, hence often called Roman Catholics.”
Apan ang mga sakop ni Felix Y. Manalo, mogamit og mga librong Katoliko aron pagtuis sa Balaan tang Pagtuo. Sila moingon nga ang Katoliko dili kuno tinukod ni Cristo tungod kay sa librong THE CHURCH by Rev. Fr. Daniel Lord, S.J., page 35, nagkanayon kini: “The Catholic Church did not start with Christ.” Busa moingon ang mga Ministro nga giangkon kuno sa Paring Katoliko nga ang Santa Iglesia wala magsukad ni Cristo.
Usa kini ka pagpanlimbong sa mga ministro, sanglit wala gihapon nila tiwasa sa pagbasa ang buot pagpasabot sa pari. Ang gipasabot ni Padre Daniel Lord nga ang Katoliko wala magsukad ni Cristo mao ang buluhaton alang sa kaluwasan, nga sa wala pa matukod ni Cristo ang Santa Iglesia Katolika, ang buluhaton sa kaluwasan nagsugod na bisan pa sa panahon sa unang ginikanan nga sila si Adan ug si Eva. Apan kon atong basahon ang pahina 68 sa maong libro, ang pari nag-ingon: “Who is the founder of the Catholic Church? The God of nature and the God of Grace is the founder of the Catholic Church.” Tin-aw nga ang Dios maoy nagtukod sa Santa Iglesia. Lamang ang pagtukod niini isip kapunongan nga lawas ni Cristo (Efeso 5:23) diha na sa pag-ingon ni Jesus sa Mateo 16:18, nga nagkanayon: “pagatukoron ko ang akong iglesia ug bisan ang ganghaan sa Hades dili makadaog kaniya.”
Lain pang librong Katoliko nga gamiton sa mga Minstro, mao ang, PAGEANT OF THE POPES by John Farrow sa page 3, nagkanayon kini: “The Church was born and it was in being but in those very first days it was not yet catholic.” Busa moingon ang mga Ministro nga giangkon kuno nato nga dili Katoliko ang nahimugso nga iglesia.
Wala gihapon nila kini tiwasa sa pagbasa. Ang gipasabot nga dili pa Katoliko kadtong pagtuo sa mga Judeo (Judaism) nga walay labot ang mga hentel. Ania ang sumpay sa pagpasabot ni Farrow sa page 3 nga wala nila tiwasa sa pagbasa: “For long centuries their composite heritage of religion and race had been jealously guarded by the Jews.”
Apan ang iglesia nga gitukod ni Jesus dili lang alang sa mga Judeo kon dili alang sa tanan, busa Katoliko na kining daan. Sama nga ang kamoting bagon sa unang adlaw pa sukad sa pagtanom sa uma daan na kining kamoting bagon bisan og wala pa ang iyang buhat sa pagkatay sa kaumahan.
Sa maong pahina (page 3) si Farrow miingon:“…event that proved to be of the highest historical importance, the act that marked the development of the Church into the international and inter-racial society which from that time on has offered to all, no matter what race or rank.”
Ilang gamiton usab ang libro ni Padre Edward K. Taylor, C.M.S. nga, ROMAN CATHOLIC, sa page 3, kini nagkanayon: “Catholic was first used by St. Ignatius, bishop Antioch in Syria who was martyred about A.D. 110. It was to stress the unity of the universal Church that St. Ignatius invented the name.” Moingon dayon ang mga Ministro ni Manalo nga si St. Ignatius diay ang nag-imbinto sa ngalang Katoliko busa dili si Cristo.
Usa gihapon kini sa kapagpanglingla, sanglit kon atong sugdon sa pagbasa ang pahina 3, si Padre Taylor nag-ingon: “ ‘Catholic’ is the ancient name by which the Church of Christ has been known for nineteen centuries,”. Klaro ang pagpasabot ni Padre Taylor nga ang pulong “Katoliko” maoy usa ka karaan nga ngalan nga ang Iglesia ni Cristo naila na niini sukad sa napulog siyam ka gatusan ka mga ka tuigan.
Sama nga sa tuig A.D. 56, si San Pablo maoy unang migamit sa pulong nga, “iglesia ni Cristo” sa iyang sulat sa taga-Roma. Si San Ignacio isip tinun-an ni San Juan maoy unang migamit sa pulong, “Katoliko” agig pagpaila nga ang matuod nga iglesia ni Cristo mulokop gayod sa tibuok kalibotan busa kini Katoliko.
Ang libro ni Fr. Juan Trinidad, S.J. gamiton usab sa mga ministro sa ilang pagpanikas og mga kalag. Ang THE CHURCH OF CHRIST AND OTHER PROTESTANT SECTS, page 24 to 25, nag-ingon: “Secondly, the name of the Catholic Apostolic Roman Church did not come from Jesus Christ.” Busa ang mga Ministro moingon nga si Padre Trinidad nag-angkon kuno nga ang ngalang Iglesia Katolika Apostolika Romana wala gayod kuno magagikan kang Cristo.
Laing tikas kini, tungod kay wala sugda pagbasa sa mga ministro ni Manalo ang nasulat sa maong libro. Ania ang gisulat ni Padre Trinidad: “Therefore, the two reasons why the preachers of the Iglesia ni Cristo are against the Catholic Roman Church: 1. First, the title “Pope” did not come from Jesus. 2. Secondly, the name of the Catholic Apostolic Roman Church did not Come from Jesus.” Tin-aw nga dili kini kaugalingong pamahayag ni Padre Trinidad, igo lang niyang gikutlo ang katarongan sa mga ministro ni Manalo sa ilang pagsupak sa Katoliko.
Sa maong pahina (page 25) nag-ingon si Padre Trinidad: “A rose by any other name will be sweet still,” kon ang bulak nga rosas bisan tawgon sa lain nga ngalan nagpabilin sa iyang kahumot. Ang matuod nga Iglesia usab sa panahon sa mga apostolis gitawag sa nagkalainlaing ngalan sama sa “Simbahan sa mga Santos”, 1 Cor. 14:33(Vulgata Latina); “Iglesia sa Judea”, Galacia 1:13; “Iglesia sa mga Hentil”, Roma 16:4 ug ang “Iglesia sa Dios”, 1Timoteo 3:13, apan mao ra kini ang iglesia nga gitukod ni Cristo.
Ang dili husto mao, nga bisan pag nganlag Iglesia ni Cristo ang pundok nga gitukod lang og tawo dili kini makapatinuod sa peke nga iglesia. Sama nga ang botelya sa Coke sudlan gani natog patis mora pod og tinuod nga Coke tan-awon; apan ang sulod niini nga patis dili motam-is tungod lang kay marka sa botelya Coke.
Apostolika, Ang ika-upat nga timaan sa Matuod nga Iglesia mao ang “PAGKA-APOSTOLIKA”, sanglit ang Katoliko mao ang tinuod nga Iglesia ni Cristo kansang kasaysayan nagsukad gayod sa panahon sa mga Apostoles.
Ang matuod nga iglesia gitukod ni Jesus sa ibabaw ni San Pedro, ang unang Santo Papa sa Simbahan. Ang Mateo 16:18-19 nag-ingon: “Busa sultihan ko ikaw: ikaw si Pedro ug ibabaw niining bato tukoron ko ang akong iglesia, ug bisan gani ang kamatayon dili gayod makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawe sa Gingharian sa Langit: ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit; ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit.”
Sa Daang Tugon si Abram ginganlan sa Dios og Abraham tungod kay siya gihimong amahan sa tanang katawhan. Sa Bag-ong Tugon usab ang ngalan ni Saulo gihulipan sa Dios og Pablo sanglit gihimo siyang apostol sa mga Hentil. Ang Dios adunay dakong tuyo sa higayon nga usbon niya ang ngalan sa usa ka tawo; sama ni Simon giusab ni Jesus og Pedro nga nagkahuloga’g “BATO”. Ang John 1:42 (CEBUANO-ENGLISH DIGLOT BIBLE) nag-ingon: “Then he took Simon to Jesus, Jesus looked at him and said, ‘Your name is Simon son of John, but you will be called Cephas.’ (This is the name as Peter and means ‘a rock’)”.
Gipahimotang ni Jesus ang iglesia sa “bato” tungod kay miingon man siya sa Mateo 16:18 nga: “….bisan gani ang kamatayon dili gayod makabuntog niini.”
Ang matuod nga iglesia sama sa panimalay sa usa ka maalamong tawo nga gipahiluna ibabaw sa bato ug sa dihang gihapak kini sa dakong unos wala gayod kini mapukan kay lig-on man ang iyang sukaranan. Ang Mateo 7:24-25 nagkanayon: “Busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug nagtuman niini mahisama sa usa ka tawo nga maalamon nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Sa dihang mibundak ang ulan, ug mibaha ang mga suba, ug ang hangin mihapak ug mikusokuso niadtong balaya, wala kini matumba kay natukod man diha sa bato.”
Kining balay nga dili gayod matumba mao ang iglesia sa Dios. Ang 1 Timoteo 3:15 nag-ingon: “Apan kon malangan ako kining sulata maoy magtudlo kanimo kon unsaon nato pagkinabuhi diha sa panimalay sa Dios, nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios, ang haligi ug ang sukaranan sa kamatuoran!”
Lig-on ang haligi sa matuod nga iglesia kansang sukaranan sa kamatuoran mao ang mga propeta ug mga apostoles. Ang Efeso 2:20-21 nagkanayon: “Gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimotang sa mga apostoles ug sa mga propeta, ug ang bato nga gisukaran nga mao si Cristo Jesus. Siya ang nagsagang sa tibuok balay hangtod mahimo kining balaan nga templo sa Ginoo.”
Si Propeta Daniel nagtagna sa Matuod nga Iglesia nga dili gayod mapukan ni ang gahom mailog sa ilang katawhan ug modugmok pa kini’g mga Gingharian. Ang Daniel 2:44 nag-ingon, “Sa panahon niining mga haria ang Dios sa langit magtukod og usa ka gingharian nga dili gayod malumpag ni ang iyang gahom maagaw sa laing katawhan. Dugmokon niya kining mga ginghariana ug kini maoy ilang katapusan, ug kining gingharian mobarog hangtod sa kahangtoran.”
Ang footnote sa Daniel 2:44 sa Bibliya nga Doay Version nagmatuod nga ang gingharian nga mobarog hangtod sa kahangtoran mao ang Simbahang Katoliko. Kini nag-ingon: “the kingdom of Christ is the Catholic Church, which cannot be destroyed.”
Usa sa mga gingharian nga gidugmok sa Santa Iglesia mao ang gingharian sa paganong Roma. Bisan pa nga daghang mga santos ang nagbuhis og kinabuhi apan wala mabuntog ang Katoliko sa mga pagpanglutos; ug ang dugo sa mga balaan maoy nahimong binhi sa pagtuo nga a nakakabig sa pagka-kristiyanos sa paganong nasud. Gipamatud-an sa kasaysayan. Sa ANCIENT AND MEDIEVAL HISTORY by Francis S. Betten, page 272, nag-ingon: “All the physical force the mightiest of empires could muster was arrayed against the Church. As the world persecuted Christ, it also persecuted his followers. If we add to this the religious, moral, and social conditions prevailing in the Roman Empire, and the fact that the new religion could have no attraction to man’s natural inclinations, we gladly agree with those who see in its victory a miracle which alone would suffice to prove its divine origin.”
Apan kining Apostolikanhong timaan sa Matuod nga Iglesia, tuison pag-ayo sa mga Ministro ni Manalo. Ipatuo sa I.N.C. nga ang Katoliko kuno mao ang mibiya sa pagtuo ug nagpatalinghog kuno sa malimbungong espiritu.

Ang Pagka-dili Minyo sa mga Pari ug ang Pagpuasa

Pagsupak 1: Ilang gamiton ang 1 Timoteo 4:1,3 nga nagkanayon: “Ang Espiritu tin-aw nga nag-ingon nga may mga tawo nga mamiya sa ilang pagtuo sa umaabot nga panahon; maoy ilang sundon ang mga bakakong espiritu ug ang mga pagtulon-an sa mga yawa. Nagtudlo sila nga sayop ang pagminyo ug ang pagkaon sa pipila ka kalan-on.”
Agi’g pagpahaon gamiton sa mga ministro ang Pananampalataya ng ating mga Ninuno ni James Cardinal Gibbons, tinagalog ni Rufino Alejandro, c1950 ug si Vicente P. Reyes ang Imprimatur, sa pahina 396, nagkanayon:“Ang disiplina ng Iglesia ay ipinatupad buhat pa sa pasimula, sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga Sacerdote na mag-asawa pagkatapos na sila’y maordinahan.” Moingon sila nga ang Katoliko nagtudlo kuno nga gidili ang pagminyo sa mga pari ug ang pagkaon sa pipila ka kalan-on. Ilang gamiton usab ang libro ni Padre Erique Demond, S.V.D. nga nag-uloha’g, Siya ang Inyong Pakinggan, Ang Aral na Katoliko, Imprimatur: Jose Bustamante, Manila: Catholic Trade School, 1935. Pahina 139, kini nag-ingon: “Ang ikalawang utos sa Santa Iglesia ay ang magayuno at huwag kumain ng anumang lamang kati o karne sa mga araw na ipinagbabawal niya.” Tungod niini ang mga Minstro ni Manalo moingon nga ang Katoliko mao kuno ang katumanan sa 1 Timoteo 4:1,3, nga mibiya sa pagtuo ug magpatalinghog sa malimbungong espiritu ug sa pagtulon-an sa yawa nga nagdili sa pagminyo ug pagkaon sa pipila ka kalan-on.
Tubag: Ang gipasabot ni San Pablo sa 1 Timoteo 4:1,3, mao ang hut-ong sa catharus kon Albigensian Heresys, nga nagtudlo nga sayop ang pagminyo ug ang pagkaon sa pipila ka kalan-on. Ang EUROPE BEFORE MODERN TIME by O’BRIEN, page 362, nga nag-ingon: “They were called Albigensians from the town of Albi in France, and were also known as Catharos, ‘pure’ o Catharists. Some of their doctrines were: “All material things are bad; marriage is wrong; free love and suicide are good. All animal foods are to be avoided.”
Apan kon ang tanang dili minyo iya sa yawa, nan kay si Cristo dili man minyo buot bang-
Ipasabot sa iglesia ni Manalo nga si Cristo nagsunod sa pagtulon-an sa yawa kay wala man siya magminyo?
Nagtudlo usab si Jesus nga kadtong dili makahimo pagminyo tungod sa Gingharian sa langit maoy padawaton sa iyang gitudlo. Ang Mateo 19:12 nagkanayon: “Kay may nagkalainlaing mga katarongan nganong dili makaminyo ang ubang mga tawo: may dili gayod makahimo sa pagminyo kay natawo nga kapon nang daan; ang uban dili makaminyo kay gikapnan man sila sa mga tawo; ug ang uban dili makaminyo tungod sa Gingharian sa langit. Siya nga makahimo, padawata niining akong gitudlo.”
Si San Pablo nga nagsulat sa 1 Timoteo 4:1,3, nagtudlo nga labing maayo ang kinabuhi nga dili minyo. Ang 1 Corinto 7:38 nag-ingon: “Busa ang tawo nga makigminyo sa iyang hinigugma nagbuhat og maayo, apan siya nga nakahukom sa dili pagminyo, nagbuhat og mas maayo pa.”
Ang Katoliko wala gayod magtudlo nga sayop ang pagminyo sanglit ang kaminyoon usa sa pito ka Sakramento nga gitudlo sa Santa Iglesia.
Dakong sayop ang gitudlo sa mga Ministro ni Manalo nga ang pagpuasa pagtulon-an sa yawa, nan, kay si Cristo nagpuasa man sulod sa 40 ka adlaw nagsunod diay si Jesus sa yawa? Ang Mateo 4:2 nagkanayon: “Nagpuasa siya sulod sa kap-atan ka adlaw ug kap-atan ka gabii ug unya gigutom siya.”
Kon ang pagpuasa o pagpugong sa kaugalingon pinaagi sa dili pagkaon og karne mao pay gipasabot ni Pablo nga mibiya sa pagtuo: duna may higayon nga si San Pablo dili usab mokaon og karne, buot bang ipasabot sa INC nga si San Pablo mibiya usab sa pagtuo? Ang 1 Corinto 8:13, nag-ingon kini: “Busa kon ang kalan-on makaangin sa pagpakasala sa akong igsuon, ako mismo dili mokaon og karne aron ang akong igsuon dili makasala.”

Ang Sapot nga Parianon

Pagsupak 2: Ipamugos sa mga Ministro nga ang mga paring Katoliko kuno ang ilhanan niadtong pagbiya sa pagtuo tungod kay nagsuot og sapot sama sa karnero. Ilang kutluon ang Mateo 7:15 nga nag-ingon: “Pagbantay kamo sa mini nga mga propeta. Moanha sila kaninyo nga sama sa mga karnero, apan sama sila sa bangis nga lobo.”
Ang mga Ministro moingon nga ang Karnero mao si Cristo. Ang Juan 1:29 nag-ingon: “Sa pagkasunod adlaw, nakita ni Juan si Jesus nga nagpadulong kaniya, ug siya miingon, ‘Anaa ang nating Karnero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibotan!’ ”
Ang nagpakasama ni Cristo nga Karnero sa Dios mao kuno ang mga paring Katoliko ug ilang gamiton ang libro nga, Ang Iglesia ni Kristo at Iba’t ibang Sektang Protestante ni Fr. Juan Trinidad, pahina 195, diin kini nag-ingon: “ANG PANANAMIT NG PARENG NAGMIMISA. Ang pareng gayak sa pagmimisa ay nakakatulad ni Jesu-Kristo noong umakyat sa bundok ng kalbaryo.”

Tubag; Ang giingon ni Padre Trinidad nga ang “sapot parianon” ug ang “pari nga nagmisa sama ni Cristo nga misaka sa bukid sa kalbaryo”, nagpasabot kini nga si Cristo mismo ang panag-ingnan sa kaparian sanglit si Cristo mao ang Pangulong Pari sa pagtuo. Ang Hebreo 3:1 nag-ingon: “Mga igsuon kong Cristohanon nga gitawag usab sa Dios, himoa ninyong panig-ingnan si Jesus, ang apostol ug Pangulong Pari sa pagtuo nga atong gihuptan.”
Angayang masayran nga ang sotana usa ka sagradong bisti ug usa ka parianong sapot sukad pa sa Daang Tugon. Ang Exodo 28:2,4 nagkanayon: “Unya magpatahi’g sagradong bisti alang sa imong igsuon nga si Aaron aron paghatag og dignidad ug katahom. Mao kini ang bisti nga ilang himuon: ang tabon sa dughan, ang kapa, sotana, kamisadentro nga binordahan, purong ug bakos. Kinahanglan magpatahi’g bisti alang kang Aaron ug sa iyang mga anak lalake, aron mag-alagad sila kanako ingon nga pari.” Ug ang Exodo 28:31 nag-ingon: “Pagpatahi’g sotana nga isapaw sa kapa; himoa kini sa asol nga dilina.”
Busa dakong sayop ang gitudlo sa mga Ministro nga ang mini nga mga propeta magsuot kuno og tag-as nga sapot kon sotana.
Angayang masayran nga si Cristo mismo ug ang mga apostoles nagsuot og tag-as nga sapot; buot bang ipasabot sa mga Ministro ni Manalo nga si Cristo ug ang mga Apostoles mga mini usab nga propeta kumo kay nagsuot og tag-as nga sapot?

Lobo ba Ang mga Pari?

Pagsupak 3: Lain pang lit-ag sa mga Ministro mao, nga kuno natuman sa Iglesia Katolika ang sulat sa Mateo 7:15 nga nag-ingon: “Pagbantay kamo sa mini nga mga propeta. Moanha sila kaninyo nga daw mga karnero, apan sama sila sa bangis nga lobo.” Agi’g pagpahaom niini kutluon sa INC ang librong Katoliko nga nag-uloha’g, Ang Marianhong Kalihokan sa Kaparian, Una nga Edisyon (1998) ni Don Stefano Gobbi, Nihil Obstat: Msgr, Adelito A. Abilla, H. P., Imprimatur: +Ricardo J. Cardinal Vidal Arsobispo sa Cebu, sa pahina 24, nga nagkanayon: “Bisan diha sa akong mga kaparian kadaghan na sa dili motuo; apan nagpabilin gihapon sila sa Simbahan, matuod nga mga lobo nga nagsul-ob sa sapot sa karnero, ug ilang gidala ngadto sa kagusbatan ang dili na maihap nga mga kalag.”
Tungod niini ang mga ministro ni Manalo moingon nga ang mga lobo mao kuno ang mga paring Katoliko.
Tubag: Tin-aw ang giingon nga, “Bisan diha sa akong mga kaparian kadaghan na sa dili motuo…” Ang pulong, “kadaghan” wala magpasabot nga ang tanang kaparian dili na motuo. Bisan sa panahon sa mga apostoles, ang kaaway sa Santa Iglesia naa sa sulod ug sa gawas niini. Ang Buhat 20:30 nag-ingon: “May pipila unya ka mga tawo diha sa inyong pundok nga manudlo’g bakak aron pagdani sa mga magtutuo sa pagsunod kanila.”
Ang kasaysayan nagmatuod usab niini. Ang EUROPE BEFORE MODERN TIMES by O’BRIEN, sa pahina 194, kini nagkanayon: The greatest enemies of the Church were not the Roman emperors but heretics-that is, those in the Church who taught false doctrines.”
Apan kon atong sugdon pagbasa ang pahina 11 sa librong Ang Marianhong Kalihokan sa Kaparian, kini nag-ingon: “Kamong mga pari, nga akong gipundok karon ngari kamo sa akong kalihokan aron mapugngan kining pagsulong ni Satanas, kinahanglang kamo, uban sa Santo Papa, maglig-on nga ali. Kinahanglang inyong ipahayag ang iyang pulong, panalipdi siya, tungod kay iyang pas-anon ang krus taliwala sa kinadak-ang bagyo sa kasaysayan.”

Ang Pagtawag og Amahan sa Mga Pari
Pagsupak 4.
Ang sugo sa Dios nga gilapas sa Katoliko mao kuno ang pagtawag og amahan sa mga pari samtang ang Dios nagdili kuno niini sa Mateo 23:9, nga nagkanayon: “Ug dinhi sa kalibotan ayaw tawga si bisan kinsa nga ‘Amahan,’ kay usa ra ang inyong Amahan nga atua sa langit.”
Busa ang mga Ministro moingon nga ang mga paring Katoliko kuno ang nagpatawag og “amahan” dinhi sa kalibotan sumala sa libro nga Ang Iglesia ni Kristo at Ibat-ibang Sektang Protestante, ni Fr. Juan Trinidad, S.J., pahina 12, nagkanayon: “At dahil sa ang mga sacerdote ang nagbibigay sa atin ng buhay ng ating kaluluwa, sa pamamagitan ng pangangasiwa sa mga sacramento, sila ma’y tinatawag na Ama ng ating kaluluwa.
Tubag: Ang gipasabot ni Jesus nga dili takos tawgog “Amahan” dinhi sa yuta mao ang mga magtutudlo sa Balaod ug ang mga Pariseo, sanglit ang ulohan sa Mateo 23:1, nag-ingon: “si Jesus Nagpasidaan batok sa mga Magtutudlo sa Balaod ug sa mga Pariseo.”
Apan kon gidili gayod ang pagtawag og “amahan” bisan sa mga nagdala sa Maayong Balita; dili ba nga gawas sa pagtawag og “Amahan” gidili man usab ang pagtawag og “pangulo” o leader? Ang Matthew 23:9-10 (Diglot Bible), nagkanayon: “9And you must not call anyone here on earth ‘Father,’ because you have only the one Father in heaven. 10 Nor should you be called ‘Leader,’ because your one and only leader is the Messiah.”
Nan, nganong si Eraño Manalo giila man sa INC nga leader kon pangulo? Ang PASUGO/September 1997, by Marie F. Ruiz, page 15; nagkanayon: “Considering the phenomenal growth and success of the Iglesia ni Cristo under this new leader, Brother Eraño…”
Angayan natong masayran nga ang nagdala sa Maayong Balita tawgog “Amahan.” 1 Corinto 4:15 (Maayong Balita), nag-ingon: “Kay bisan pa ko duna kamoy 10,000 ka magtutudlo diha kang Cristo Jesus, usa lamang ang inyong Amahan. Kay sa inyong kinabuhi diha kang Cristo Jesus nahimo ako nga inyong amahan pinaagi sa pagdala sa Maayong Balita nganha kaninyo.”
Kita gitawag og mga anak sa ebanghilyo. Ang 1 Corinto 4:15 (Magandang Balita), kini nagkanayon: “Kahima’t kayo’y magkaroon ng sampung libong guro kay Kristo, wala kayong maraming ama; sapagka’t ipinanganak ko kayo kay Jesucristo sa pamamagitan ng Ebanghelyo.”
Ang hubad sa Diglot Bible sa 1 Corinthinas 4:15, nag-ingon: “For even if you have ten thoudand guardians in your Christian Life, you have only one father. For in your life in union with Christ Jesus I have become your father by bringing the Good News to you.”
Sukad pa sa Daang Tugon ang pari mahimong “Amahan.” Ang Hukom 17:10 (Magandang Balita), si Moises nag-ingon: “Magiging Ama at pari ka sa akin.”
Busa kita mahimong anak sa pagtuo. Ang 1 Timoteo 1:1-2 (Magandang Balita), nagkanayon: “Si Pablo, apostol ni Jesucristo sang-ayon sa utos ng Diyos na ating Tagapagligtas, at ni Kristo Jesus na ating pagasa, kay Timoteo, na minahal niyang anak sa pananampalataya.”
Busa tin-aw nga adunay Amahan dili sa atong unod kondili sa espiritu tungod sa Maayong Balita.

Santo Papa Puli ni Cristo?
Pagsupak 5.
Ang I.N.C. nagtudlo nga dili Apostolika ang Romano Katoliko tungod kay ang Santo Papa nagpaka-dios kuno. Ilang kutloon ang 2 Tesalonica 2:3-4 , nga nag-ingon: “3 Ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa sa bisan usang paagi. Kay ang maong adlaw dili moabot kon dili pa mahitabo ang kataposang pag-alsa batok sa Dios ug dili pa motungha ang Tawong Yawan-on nga gitagana alang sa imperno. 4 Supakon niya ang tanan nga gipakadios ug gipakabalaan sa tawo. Magpalabaw siya kanilang tanan, ug gani mosulod ug molingkod siya sa Templo sa Dios ug moangkon nga siya Dios.
Kutloon usab nila ang librong Katoliko nga nag-ulohag, Ang Iglesia ni Kristo at Ibat-ibang Sektang Protestante, ni Fr. Juan Trinidad, S.J., pahina 12, nagkanayon: At ang Santo Papa ay ang pinakamataas na ama ng ating kaluluwa dito sa lupa, dahil sa siya ang kahalili ng ating Panginoon”
Tubag: Dunay duha ka punto nga naglangkob ning maong pangsupak. Ang unang punto, giingon nga: “At ang Santo Papa ay ang pinakamataas na ama nga ating kaluluwa…” Nagpasabot kini nga ang Santo Papa isip Amahanong Pangulo sa Iglesia takos gayod nga tahuron sa iyang mga anak sa pagtuo tungod sa iyang pag-atiman sa atong mga kalag. Ang Hebreo 13:17, nagkanayon: “Tahura ang inyong mga pangulo ug tumana ang ilang mga sugo, kay wala silay pahulay sa pag-atiman sa inyong mga kalag, sanglit maghatag man silag husay sa ilang pag-alagad sa Dios. Malipay sila sa pagtuman sa ilang bulohaton kon tahoron ninyo sila; kay kon dili, masubo sila sa pag-alagad kaninyo, ug kana dili makatabang kaninyo.”
Ang ika-duhang punto nga pag-ingon: “dahil sa siya (papa) ang kahalili ng ating Panginoon.” Wala kini magpasabot nga ang Papa maoy puli sa pagka-Dios ni Jesus kondili siya ang puli sa pag-atiman sa mga karnero nga mao ang Iglesia.
Angayan natong masayran nga si Jesus ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang Juan 10:15, nag-ingon: “Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero.”
Apan si San Pedro nga unang Papa sa Katoliko gitudlo usab ni Jesus isip magbalantay sa Iyang karnero. Ang Juan 21:16, nagkanayon: “Unya miingon na usab si Jesus kaniya, ‘Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako?’ Si Simon miingon kaniya, ‘Oo, Ginuo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw.’ Si Jesus miingon kaniya, ‘Atimana ang akong mga karnero.’”
Tungod niini kon atong dawaton ang pinadala ni Jesus sama ra nga gidawat nato ang Ginuo. Juan 13:20, nag-ingon: “Sultihan ko kamo: ang modawat kang bisan kinsa nga akong pinadala, modawat kanako; ug ang modawat kanako, modawat usab sa nagpadala kanako.”
Apan ang nagsalikway sa tinun-an ni Jesus nagsalikway usab ni Cristo mismo. Ang Lucas 10:16, nagkanayon: “Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, ‘Ang namati kaninyo namati, kanako; ug ang nagsalikway kaninyo, nagsalikway kanako; ug ang nagsalikway kanako, nagsalikway kanaiya nga nagsugo kanako.’”
Ang pagka-puli ni Cristo dili sa pagka-Dios kondili sa tahas alang sa Iglesia gipamatud-an ni San Pablo. Ang Galacia 4:14, nag-ingon: “… Hinunoa, gidawat ako ninyo ingon nga daw usa ka anghel sa Dios; gidawat ako ninyo sama ra nga ako si Cristo Jesus mismo.”

Larawan sa mga Santos diosdios ba sa Katoliko?

Pagsupak 6
Dili Apostolika ang Romano Katoliko tungod kay ang mga apostoles nagdili sa pagsimba sa diosdios. Ang Buhat 17:29 nag-ingon: “Ug sanglit kita mga anak man sa Dios, dili nato hunahunaon nga ang Dios sama’g dagway sa larawan nga bulawan o plata o bato nga gikulit pinaagi sa kahanas sa tawo.”
Samtang ang Katoliko nagsimba sa mga larawan sumala sa FAITH OF OUR FATHERS by James Cardinal Gibbons, page 165, nga nagkanayon: “It is in this sense, I take it, that scholastic writers have spoken of the same worship being paid to images of Christ as to Christ our Lord Himself;…” Kon atong hubaron, kini nag-ingon: “Niining maong pagsabot akong gidawat ingon nga ang mga manunulat nga escolasticos nagsulti nga ang pagsimba nga gihimo ngadto sa larawan ni Cristo maoy managsama nga pagsimba ngadto ni Cristo mismo.”
Ang I.N.C. nag-ingon nga dakong sayop ang pagsimba sa mga larawan sa mga santos tungod kay sa buhi pa si San Pedro nagdumili kini nga simbahon siya. Ang Buhat 10:25-26 nagkanayon: “Sa mosulod na unta si Pedro sa balay, gisugat siya ni Cornelio, ug mihapa si Cornelio sa iyang tiilan ug misimba kaniya. Apan gitabangan siya sa pagpatindog ni Pedro ug giingnan, ‘Tindog, ayaw ako’g simbaha kay tawo lamang ako.’ ” Apan ang Katoliko nagsimba kuno sa larawan sa santos. Gamiton usab nila ang NOVENA ni San Antonio de Padua, pahina 5, nga nagkanayon: “Ang ngalan ni San Antonio gibantug sa tibuok nga Santa Iglesia Katolika ug ang iyang larawan gisimba ug ginatahud sa daku nga debosyon sa daghan nga mga kalungsoran ning mga kapupud-an.”
Gidugang sa mga Ministro nga nakasupak sa Dios ang Katoliko kay ang Dios nagdili sa pagsimba ug pagluhod atubangan sa larawan. Ang Exodo 20:5 nagkanayon: “Ayaw pagyukbo sa bisan unsang diosdios ni magsimba niini, kay ako ang GINOO nga inyong Dios ug abughoan ako.” Apan ang Katoliko nagluhod atubangan mismo sa larawan sumala sa NOVENA PERPETUA SA SEÑOR SANTO NIÑO SA SUGBU, Imprimatur: Julio Cardinal Risales, pahina 13, nga nagkanayon: “O milagroso nga Santo Niño! Nagaluhod kami atubangan sa imong santos nga Larawan.”
Gidili usab ang pagtawag og dios ngadto sa larawan. Ang ISAIAS 44:17 nag-ingon: “Ug ang sobra niini himuon niyang usa ka diosdios, iyang dios; moluhod siya ug mosimba niini; mag-ampo siya niini ug moingon, ‘Luwasa ako kay ikaw may akong dios.’ ” Apan ang Katoliko nagtawag sa larawan ni Sr. Santo Niño nga Hari ug Dios, sumala sa NOVENA PERPETUA SA SEÑOR SANTO NIÑO SA SUGBU, pahina 3, nga nag-ingon: “O Señor Santo Niño, Ikaw ang akong Hari ug ang akong Dios, nagasimba ako Kanimo.”
Ang nagsimba sa mga larawan itambog ngadto sa kalayo ug asupre. Ang Gipadayag 14:9-10 nagkanayon: “ May ikatulong anghel nga misunod ug misinggit, ‘Ang nagsimba sa mananap ug sa iyang larawan ug napatikan diha sa iyang agtang o sa iyang kamot, paimnon sa bino sa kasuko sa Dios nga iyang gibubo nga walay sambog diha sa kupa sa iyang kapungot! Pagasakiton sila pinaagi sa kalayo ug asupre atubangan sa balaang mga anghel ug sa Nating Karnero.”

Tubag:
Ang Simbahang Katoliko wala magsimba sa mga larawan sa mga santos ingon og diosdios kun idols. Ang opisyal nga pagtulon-an sa Santa Iglesia mahitungod sa mga larawan sa mga santos nasulat niining mosunod nga mga librong Katoliko: THE CATHOLIC ENCYCLOPEDIA Vol. 7, page 622, nga nag-ingon: “Significant Decrees of the Second Council of Nicea, 787. The Council decreed that various forms of holy images, may be set up in churches, on walls, in homes, or by wayside. They are to be given veneration of honor but not the worship which belong to God alone.” Ug sa libro nga OUR CATHOLIC FAITH by Msgr. Louis Laravoire Morrow, page 123, kini nag-ingon: “CATHOLICS DO NOT BELIEVE: That anybody or anything may be worshipped or adored besides the True God; that the Blessed Virgin is equal to God; that images may be worshipped.”
Alang sa iglesia Katolika, sila si San Pedro, Santa Maria, San Pablo ug uban pang mga tawong balaan dili mga dios kon dili mga tawo nahimong santos.
Ang gidili mao ang larawan sa mga diosdios sanglit kini nagrepresentar sa dili tinuod nga dios. Ang 1 Corinto 8:4 nagkanayon: “… nahibalo kita nga ang diosdios nagrepresentar og butang nga dili tinuod.”
Apan dili tanang larawan mga diosdios. Ang HARPER’S BIBLE DICTIONARY, page 276 nag-ingon: “All idols are images but not all religious images are idols.”
Sukad sa daang tugon ang templo sa Dios adunay linilok nga mga larawan sa balaan. Ang 2 Cronicas 3:10 (King James Version) nagkanayon: “Ug diha sa labing balaan nga balay siya naghimo sa duha ka mga querubim nga linilok; ug ilang gihal-opan kini sa bulawan.”
Ang larawan sa mga anghel gikulit sa tibuok palibot sa templo sa Dios. Ang Ezequiel 41:17-20 (Maayong Balita) nag-ingon: “Ang bungbong sa Templo didto sa sulod gikan sa salog hangtod sa ibabaw sa pultahan gikulitan og mga larawan, sa mga palmira ug sa mga kerubin. Ang hulagway sa palmira ug sa kerubin nag-ulhos-ulhos. Matag kerubin adunay duha ka nawong: may nawong sa tawo nga nag-atubang sa palmira sa usa ka kilid, ug ang nawong sa usa ka liyon nag-atubang sa palmira sa laing kilid. Gikulit kini sa tibuok palibot sa Templo, gikan sa salog ngadto sa ibabaw sa pultahan.”
Ang Dios nagdili sa paghimo’g larawan sa mga diosdios tungod kay daghang mga tawo kaniadto ang nag-ila nga ilang dios ang adlaw, bulan, mga bituon, isda, mga langgam ug mga hayop nga nagkamang. Ang Deuteronomio 4:17-19 nag-ingon: “sa bisa’g unsang mananap o langgam o isda, ayaw kamo pagsimba sa adlaw, sa bulan ug sa mga bituon; mga butang mga gigahin sa GINOO nga inyong Dios aron simbahon sa ubang katawhan.”
Nagdili usab siya sa pagbuhat og larawan sa babaye ug lalaki. Ang Deuteronomio 4:16 nagkanayon: “Ayaw kamo paghimo’g mga larawan nga inyong simbahon — larawan sa bisan unsang dagway, sa lalaki o babaye” Kini tungod kay kaniadto ang mga tawo adunay giilang dios nga mga babaye ug mga lalaki. Ang 1 Hari 11:33 nagkanayon: “Gihimo niya kini kay gisalikway man ni Salomon ang GINOO ug nagsimba siya kang Astarot, ang diosa sa taga-Sidon, kang Camos, ang dios sa Moab, ug kang Maloc ang dios sa mga Amonihanon.” Ug sa Roma 11:4 usab, kini nag-ingon: “Unsa may gitubag sa Dios kaniya? ‘May gilain akong pito ka libo ka tawo nga wala magsimba sa diosdios nga si Baal.’ ”
Apan bisan pag nagdili ang Dios sa pagbuhat og larawan sa mga diosdios, sa laing bahin nagsugo usab siya nga magbuhat og larawan sa mga balaan alang sa relihiyusong katuyoan. Ang Exodo 25:18-20, 22, nag-ingon: “Sa isig ka tumoy sa takob sa kahon paghimog duha ka kerubin nga bulawan, usa sa isigka-tumoy niini. Himoa kini nga unay gayod sa takob. Kinahanglan nga ang mga kerubin magabukhad sa ilang mga pako aron ipandongan sa ilang mga pako ang mga takob; mag-atubang sila nga magtan-aw sa takob. Makigkita ako kaninyo didto. Sa tungatunga sa duha ka kerubin nga anaa ibabaw sa Sudlanan, ihatag ko kanimo ang tanan kong mga sugo alang sa katawhan sa Israel.”
Bisan gani ang propeta sa Dios gibuhatan og monumento. Ang 2 Hari 23:17-18 (Maayong Balita) nagkanayon: “Unya miingon siya, ‘Unsa ba kanang monumentoha sa unahan?’ Ug giignan siya sa mga tawo sa siyudad, ‘Lubnganan kana sa usa ka propeta sa Dios, nga taga-Juda; siyay nagtagna niining imong gibuhat karon sa halaran sa Betel.’ Ug si Josias miingon, ‘Ayaw kini’g hilabti ug ayaw ipakalot ang iyang mga bukog.’ Busa wala nila hilabti ang mga bukog sa propeta nga taga-Samaria.”
Iyang giingon kaniadto pinaagi sa iyang mga balaang propeta, bisan ang mga anghel balaan usab. Ang Judas 1:14 nagkanayon: “Siya nag-ingon, ‘Moanhi ang Ginuo uban sa linibo niyang mga balaang anghel.’ ” Busa tin-aw ang mga balaan kahimoan gayod diay og mga larawan dili aron ilhon nga dios kondili aron atong handumon ang gilarawanan ug sundon ang ilang gibuhat nga panag-ingnan. Ang Hebreo 13:7 nag-ingon: “Hinumdomi ang inyong mga pangulo kaniadto nga misulti kaninyo sa mensahe sa Dios. Palandonga giunsa nila sa pagkinabuhi ug pagpakamatay, ug awata ang ilang pagtuo.” Sama nga labing epektibo ang paghandom sa atong apohan nga mipanaw na sa laing kalibotan kon aduna kitay gi-ampingan nga iyang larawan.
Apan atong tubagon sa punto por punto gayod ang mga ataki sa Iglesia ni Manalo batok sa balaan tang pagtuo.
Unang Punto. Gigamit sa mga Ministro ang Buhat 10:25-26, nga si San Pedro mibadlong kang Cornelio sa pagsimba kaniya tungod kay si Cornilio usa ka pagano ug ang mga pagano nagtuo niadtong panahona nga ang mga apostoles mga dios nga nana-og gikan sa langit ug nagbuhat sa daghang mga milagro. Ang Buhat 14:11 nag-ingon: “Ang mga dios nanganaog nganhi kanato sa dagway sa mga tawo.”
Apan wala kini magpasabot nga ang balaang tawo dili takos simbahon agig pagtahod sa iyang kabalaan ug dili sa pag-isip kaniya nga usa ka dios. Sa Daniel 2:46-47, kini nagkanayon: “Unya si Hari Nabucodonor mihapa sa yuta ug misimba kang Daniel, ug misugo nga halaran siya’g insenso. Miingon ang hari kang Daniel, ‘Matuod gayod ang imong Dios mao ang Dios sa tanang dios ug Ginuo siya sa mga hari, ug tigpadayag sa mga tinago, kay nakahimo ka man sa pagsaysay niining maong tinago.’ ”
Adunay managlahing matang sa pagsimba sama nga may nagkadaiyang klase sa pagtahod. Ang labing taas nga pagtahod mao ang mas labaw’ng matang sa pagsimba nga alang ra gayod sa Dios.
Ikaduhang Punto. Ang giingong pagsimba sa larawan ni San Antonio de Padua, nga napatik sa pahina 3 sa nobenahan niini, maoy usa lamang ka matang sa pagtahod sa gilarawanan ug wala kini magpasabot nga si San Antonio giilang dios sa Katoliko. Sama nga si Josue miyukbo ug misimba sa usa ka anghel, wala kini magpasabot nga ang anghel na maoy giilang dios ni Josue. Ang Josue 5:14 nag-ingon: “Mitubag ang tawo. ‘Dili ako sundalo ninyo ni kaaway. Ania ako ingon nga pangulo sa kasundalohan sa GINUO.’ Ug miyukbo si Josue aron sa pagsimba ug miingon siya, ‘Andam ko sa pag-alagad nimo. Sir, unsa bay ipabuhat mo kanako?’ ”
Mihapa usab si Josue atubangan sa Sudalanan sa Kasabotan. Ang Josue 7:6 (Maayong Balita), nagkanayon: “Tungod sa kasubo gigisi ni Josue ang iyang bisti ug mihapa sa yuta atubangan sa Sudalanan sa Kasabotan sa GINUO.”
Ang Sudalanan sa Kasabotan nga giatubang ni Josue sa iyang paghapa adunay mga larawan sa anghel. Sa Hebreo 9:5 (Ang Bag-ong Maayong Balita), kini nag-ingon: “Ibabaw sa Sudalanan sa Kasabotan didto ang mga binuhat o kerubin. Sila maoy timailhan sa presensya sa Dios. …”
Ikatulong Punto. Gigamit sa mga Ministro ang FAITH OF OUR FATHERS, page 165, nga nag-ingon: “… ang mga magsusulat nga escolasticos nagsulti nga ang pagsimba nga gihimo ngadto sa larawan ni Cristo maoy managsama nga pagsimba ngadto ni Cristo mismo…” Giputol kini sa mga Ministro sanglit ang buot ipasabot ni Cardinal Gibbons sa pahina 164, diin giingon: “Though we speak of the honor paid to images, yet this is only a manner of speaking, which really means that we honor not the senseless thing which is incapable of understanding such honor, but prototype, which receives honor through its representation.” Tin-aw si Cardinal Gibbons nagkanayon: “Ang pag-ingon nga kita nagasimba sa mga larawan nga balaan, usa lamang kini ka matang sa pagsulti, ang tinuod wala kita nagasimba nianang mga larawan nga walay buot ug dili magpakabana sa atong pagdayeg kanila, kon dili ang atong gisimba mao gayod ang gilarawanan nga tua sa langit.”
Ang pulong “PAGSIMBA” adunay managlahing kahulogan. Ang CATHOLICISM AND FUNDAMENTALISM by Karl Keating, page 259, kini nag-ingon: “Catholics do not worship Mary or any of the saints. But in an older usage the term worship means not just adoration of God but the honor given to anyone deserving honor. Begin with the word itself. It comes from the Old English weorthscipe, which means the condition of being worthy of honor, respect, or dignity.”
Ikaupat nga Punto. Kining nasulat sa Novena Perpetua sa Señor Santo Niño, pahina 3, nga nagkanayon: “O Señor Santo Niño, Ikaw ang akong Hari ug ang akong Dios, nagsimba ako Kanimo;” ug sa pahina 13, nga nag-ingon: “O milagroso nga Santo Niño! Nagluhod kami atubangan sa imong santos nga larawan.” Wala kini magpasabot nga ang larawan mismo ni Sr. Santo Niño maoy giilang Dios kon dili ang gilarawanan niini nga mao ang batang Jesus subay sa panagna sa Isaias 9:6, nga nagkanayon: “Kay natawo alang kanato ang bata, gihatag kanato ang usa ka anak nga lalake; ug siya ang magmando sa tanan, ug nganlan siya’g ‘Maalamong Magtatambag,’ ‘Dios nga Gamhanan,’ ‘Walay Kataposang Amahan,’ ‘Prinsipe sa Pakigdait.’ ”
Ang gibuhat sa Katoliko nga pagyukbo o pagluhod atubangan sa larawan ni Señor Santo Niño kini dili tungod sa larawan mismo kon dili tungod kang Cristo nga maoy gipahinungdan sa maong larawan. Ang Roma 14:11 nagkanayon: “Kay ang Kasulatan nag-ingon , ‘Tungod kay buhi ako, nag-ingon ang Ginuo, moluhod ang tanan sa akong atubangan, ug ang tanan magdayeg sa Dios.’ ”
Si Propeta Salomon sa iyang pag-ampo nagluhod nga nag-atubang sa halaran ni Jehova. Ang 1 Hari 8:54, King James Version nag-ingon: “Ug mao kadto nga si Salomon nakapangamuyo sa tanang pag-ampo ug pakilooy kang Jehova, siya mitindog gikan sa atubangan sa halaran ni Jehova, gikan sa iyang pagluhod sa iyang mga tuhod uban sa iyang mga kamot nga gibayaw ngadto sa langit.”
Nahimutang sa halaran sa pagpasig-uli ang mga larawan sa querubin kun mga anghel. Ang Hebreo 9:5, King James Version, nagkanayon: “Ug imabaw niini ang mga querubin sa himaya nga nagpandong sa halaran sa pagpasig-uli…”
Ang templo sa Dios adunay kinulit nga mga larawan sa balaan sumala sa Ezequiel 41:1,17-20. Ug ang katawhan sa Dios moyukbo atubangan sa balaang templo. Ang Salmo 138:2, Cebuano Topical Study Bible, nag-ingon: “Moyukbo ako atubangan sa balaan mong Templo ug magdayeg sa imong ngalan.”

Romana, ang ika-limang Timaan sa Matuod nga Iglesia mao ang “ROMANA.” Sama nga ang Washington D.C. nagkahulogan og Gobyerno sa U.S.A., ang Gobyerno sa London nagpasabot og Nasod sa Britanya (Britain), ang Romana usab nagkahulogan nga ang Roma mao ang sentro sa Gobyerno sa Simbahang Katoliko.
Tinuod nga ang Santa Iglesia gitukod sa Jerusalem sa A.D. 33. Sa Lucas 24: 47, kini nag-ingon: “ug nga sa iyang ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol ug sa pagpasaylo sa mga sala kinahanglan isangyaw ngadto sa tanang nasod, sugod sa Jerusalem.”
Apan sa Jerusalem si Cristo wala dawata sa kadaghanan. Ang Juan 1:11 nag-ingon: “Mianhi siya sa iyang kaugalingong katawhan, apan wala sila modawat kaniya.”
Ug ang Iglesia sa Jerusalem gilutos. Ang Buhat 8:1 nagkanayon: “Niana gayong adlawa nagsugod ang mapintas nga pagpanglutos batok sa iglesia sa Jerusalem. Ang tanang mga magtutuo, gawas sa mga apostoles, nagkatibulaag sa mga lalawigan sa Judea ug sa Samaria.”
Busa ang maong Gingharian kuha-on gikan kanila ug ihatag ngadto sa laing mga tawo nga makahatag og maayong bunga. Sa Mateo 22:43, nag-ingon kini: “Ug midugang si Jesus, ‘Busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios kuhaon gikan kaninyo ug ihatag ngadto sa mga tawo nga makahatag og maayong mga bunga.”
Gikan sa Jerusalem si San Pablo gisugo ni Cristo nga pamatud-an kini sa Roma. Ang Buhat 23:11 nagkanayon: “Nianang pagkagabii, ang Ginuo mitungha tupad kang Pablo ug miingon, ‘Ayaw kahadlok! Ingon nga nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem, mosaksi ka usab kanako didto sa Roma.’”
Si San Pablo nagmatuod nga ang pagtuo sa Roma nasangyaw sa tibuok kalibotan. Ang Roma 1:7-8 nag-ingon: “Busa gisulatan ko kamong tanan diha sa Roma, nga gihigugma ug gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Hatagan unta kamo’g grasya ug kalinaw sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Jesu-Cristo. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios pinaagi kang Jesu-Cristo alang kaninyong tanan; kay nasangyaw sa tibuok kalibotan ang inyong pagtuo.”
Bisan sa mga Apostol ang mga iglesia-lokal sa nagkadaiyang lugar midawat nga ang Roma maoy sentro sa Kristiyanismo. Ang Romans 16:16 nagkanayon: “Greet one another with the kiss of peace. All the churches of Christ send you their greetings.” Ang tanang iglesia ni Cristo sa nagkadaiyang dapit (churches of Christ) mao ang nangumosta sa Roma (send you) agi’g pagdawat nga ang Roma maoy sentro sa pagtuong Katoliko bisan pa sa panahon ni San Pablo.

Pagsupak:
1.) Apan ang mga Ministro moingon nga ang pulong “Romana” gikan kuno sa ereheya busa daghang Katoliko ang nagsalikway niini. Ilang kutluon ang librong Katoliko nga nag-uloha’g, THE QUESTION BOX, by Rev. Bertrand L. Conway; Imprimatur: Patrick Cardinal Hayes, page 133, diin kini’y nagkanayon: “Catholics object to this term, because of its origin, its heretical intent, and its novelty.”

Tubag:
Wala kini tiwasa pagbasa sa mga Ministro sanglit gipasabot ni Padre Conway sa pahina 133 nga ang pulong “Romanist” gigamit usab sa protestanting England batok sa Iglesia Katolika. Ania ang sumpay: “It was first introduced by Protestant controversialists in England, …Romanist-‘A term used chiefly by those whose views are adverse to that Church.’”
Sama pananglitan nga ang pulong “ iglesia ni Cristo,” gigamit usab kini sa ereheya. Si Felix Manalo naggamit niini sa dihang nagtukod siya’g iglesia sa tuig 1914; si Alexander Cambell nagtukod usab sa 1827 og “Church of Christ”; samtang si Mary Baker Eddy nagtukod og “Church of Christ Scientists” sa tuig 1879. Apan bisan og daghan ang milutaw nga nagdala sa ngalan ni Cristo, ang kasaysayan nagmatuod nga ang Katoliko mao gayod ang tinuod nga Iglesia ni Cristo.
Kon ang mga protestante naggamit sa maong termino batok sa Iglesia Katolika, dili gayod nato ikalimod nga ang Roma maoy sentro sa matuod nga Kristiyanismo ug dili ang Germany diin nagsukad ang amahan sa mga protestante nga si Martin Luther. Ang Roma 1:8 nag-ingon: “Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios pinaagi kang Jesu-Cristo alang kaninyong tanan; kay nasangyaw sa tibuok kalibotan ang inyong pagtuo.”
Kinsang pagtuo sa Roma ang nasangyaw karon sa tibuok Kalibotan? Ang pagtuo ba sa mga protestante? Dili, tin-aw nga ang pagtuo sa Simbahang Katoliko nga gikan sa Jerusalem ug gipamatud-an sa Roma ang nasangyaw sa tibuok kalibotan.
Sa page 133, si Padre Conway nag-ingon: “The term ‘Roman ‘Catholic’ does not localize the Church, for it can be explained in an orthodox sense, as the Catholic Church whose center is Rome.”
2.) Ang mga Ministro nagkanayon nga ang “Romana” imbento lang kuno sa Konsilyo sa Trento. Ilang gamiton ang libro nga ROMAN CATHOLIC, by Rev. Edward K. Taylor, C.M.S., page 7 nag-ingon: “The Council of Trent made ‘Roman’ part of the official title of the Church,…”
Tubag:
Ang Konsilyo sa Trento wala mag-imbento sa pulong “Romana,”igo lang gideklarar ug gitudlo sa Konsilyo ang dili mausab nga kamatuoran kalabot sa dapit nga nahimong sentro sa Kristiyanismo kansang pagtuo gikan sa Jerusalem gisaksihan usab didto sa Roma.
Pananglitan, sa karaang panahon kon dunay tawo nga maglakaw sa dalan ug kalit lang kining matumba, ang mga katigulangan kaniadto moingon nga gihapak kini sa itom nga hangin. Apan sa atong panahon ang doktor nagtudlo nga kasagaran sa tabangon sa dalan, cardiac arrest. Sa dihang gipaila sa doktor ang bag-ong ngalan sa sakit wala kini magpasabot nga ang doktor na maoy nag-imbento og sakit.
Sa wala pa ang Konsilyo sa Trento daan na nga gimandoan ni Cristo si San Pablo nga ang iyang iglesia pagasaksihan didto sa Roma (Buhat 23:11), ug ang pagtuo sa Roma nasangyaw sa tibuok Kalibotan (Roma 1:7-8).
Ang Konsilyo sa Trento igo lang nagpaila nga ang “Romana” mao ang sentro sa gobyerno sa Katoliko sukad pa sa sayong Kristiyanismo ug usa kini ka dili mausab nga kamatuoran nga atong maila ang dapit diin nagsukad ang gobyerno sa matuod nga Simbahan.
-oOo-
Pagsupak:
3.) Matod pa sa I.N.C. nga bisan ang mga obispo sa Konsilyo Vaticano nagprotesta sa pulong “ROMANA.” Kutloon nila pag-usab ang THE QUESTION BOX by Rev. Bertrand L. Conway, page 133 nga nagkanayon: “For this reason the English Bishops protested against the term at the Vatican Council in 1870. The Church’s official title is ‘The Holy Catholic Apostolic Roman Church’; in no official document has it ever styled itself ‘Roman Catholic Church’”

Tubag:
Ang mga obispo mipadayag og pagsupak sa termino nga “Romish” o “Romanist” sa Konsilyo Vaticano I, tungod kay ang mga protestante naggamit niini batok sa Santa Iglesia.
Ania ang sumpay sa maong pahina 133: “We object to the words “Romish” or “Romanist” because these words have ever been used in an insulting sense. The Standard Dictionary says: Romish – ‘Used by Protestatnts and generally indicating disesteem.’ Romanist – ‘A term used chiefly by whose views are adverse to that Church.’”
Sama nga ang hinungdan sa Konsilyo sa Jerusalem sa A.D. 50 mao ang pagsupak ni San Pablo ug Bernabe sa pagtulon-an ni Moises, ang Buhat 15:2 nag-ingon: “Kining pagtulon-ana gisupak pag-ayo ni Pablo ug ni Bernabe; busa gikauyonan nga si Pablo ug si Bernabe ug pipila ka tinun-an sa Antioquia mangadto sa Jerusalem ug makigkita sa mga apostoles ug sa mga kadagkoan bahin niining mga butanga.”
Sa natapos na ang konsilyo sa Jerusalem ang tanang matuohon gimandoan sa pagsunod sa mga lagda nga gikauyonan sa mga apostoles. Ang Buhat 16:4 nagkanayon: “Sa ilang pag-agi sa mga kalungsoran ilang gitugyan ngadto sa mga magtutuo ang mga lagda nga gikauyonan sa mga apostoles ug sa mga pangulo sa iglesia sa Jerusalem, ug gipahimangnoan sila sa pagtuman niini.”
Bisan sa Korte Suprema, adunay pipila ka mga maestrado mopadayag og pagsupak sa usa ka disisyon sa Labawng Hukmanan sa dili pa nila ipagawas ang hukom isip opisyal, apan kon modaog ang pabor nga mga maestrado, ang ilang hukom nga gipagawas sa publiko mahimong doktrina sa hustisya sa atong nasod.

Pagsupak:
4.) Ang mga Ministro moingon nga ang, “Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana,” imbento lang kuno sa Konsilyo Vaticano I sa tuig 1870. Ilang kutloon ang libro nga Discourses on the Apostles Creed, by Rev. Clement H. Crock, page 191, nga nagkanayon kini: “In 1870, at the Vatican Council, the name ‘Roman Catholic was propsed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon the official name: “The Holy Catholic Apostolic Roman Church…”
Tungod niini sila moingon nga ang “Santa Iglasia Katolika Apostolika Romana,” namugna lang sa tuig 1870 sa Konsilyo Vaticano I.
Tubag:
Kaniadto ang atong nasod ulahi na nga gingalan og Filipinas, apan wala kini magpasabot ang mga isla sa atong nasod nagsugod lang sa dihang ginganlan kinig Filipinas. Anaa na ang mga isla nga naglangkob sa atong nasod bisa’g ulahi na ang nganlang Filipinas.
Daan na nga ang matuod nga iglesia ni Cristo maila nato niining mga timaan nga, “Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana,”
Sa dihang gitukod ni Jesus ang iyang iglesia wala niya kini nganli, igo lang siyang miingon: “tukoron ko ang akong iglesia…” ug ang pagpa-ila sa matuod nga iglesia gisalig ni Jesus sa iyang mga tinun-an sa dihang miingon Siya sa Mateo 28:20, “ug tudloi sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug hinumdimin! Ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa kataposan sa kalibotan.”
Ang mga obispo sa Konsilyo Vaticano I, igo lang nagtudlo sa dili mausab nga kamatuoran nga ang matuod nga “Iglesia ni Cristo” mao gayod ang, “Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana.”
Mao kini ang atong mabasa sa pahina 191 nga gisulat ni Padre Clement Crock nagkanayon: “In 1870, at the Vatican Council, the name ‘Roman Catholic Church’ was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name: ‘The Holy Catholic Apostolic Roman Church,’ as descritive of Christ’s Church.’”
Klaro nga ang “Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana,” gipasabot isip mahulagwayon (descriptive) nga simbahan ni Cristo.
Si Cristo naghatag og gahom alang sa iyang mga pangulo aron kon unsa ang itugot sa simbahan dinhi sa yuta itugot usab didto sa langit, (Mat. 18:18). Busa kinahanglan nga atong paminawon ang mga pangulo sa atong simbahan, (Heb. 13:17). Kay kon atong isalikway sila atong gisalikway si Cristo mismo, (Lucas 10:16). Mao nga ang mga pangulo sa iglesia ug ang mga apostoles naghimog konsiho ug ilang gitugyan ngadto sa mga magtutuo ang mga lagda nga ilang gikauyonan ug gipahimangnoan sila sa pagtuman niini, (Buhat 16:4).

Source: http://catholicfaithdefender.blogspot.com/search/label/Atty.%20Mike%20Abas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s