INQUISITION, ANO BA YON?

Source: http://www.splendorofthechurch.com.ph/2014/05/03/inquisition-ano-ba-yon-by-bro-dom/

A Dominican Friar preaching against the Catharist heretics and their heresies

Madalas ko po na madinig lalo na sa INC at iba pang pananampalataya na ang Katoliko daw ay MAMAMATAY TAO at ito daw po ay yung tinatawag na Inquisition

 

Ano ba ito??? Simulan po nating saliksikin kung ANO BA TALAGA ang katotohanan ukolsa INQUISITION.

 

Ang salitang INQUISITION po ay galing sa LATIN na INQUISITIO na ang kahulugan ay PAGTATANONG.

 

Bakit po MAGTATANONG?  Para po MALAMAN ang KATOTOHANAN.

 

Sa madaling salita po, batay sa mismong SALITA, ang INQUISITION ay isangPAGTATANONG PARA MALAMAN ang KATOTOHANAN.

 

Ngayon, ano po ba ang tinatawag na INQUISITION?

 

Ang INQUISITION ay ang PAGTATANONG na inilunsad ng mga PAPA sa pagitan ng 1100s at 1500s.

 

BAKIT NAGKAROON NG INQUISITION?

 

Inilunsad po ang mga INQUISITION sa pagitan ng mga taon na iyan para MALAMAN ang KATOTOHANAN kung sino ang TUNAY na DAPAT MAPARUSAHAN at kung sino ang HINDI DAPAT PARUSAHAN.

 

Noon po kasing mga panahon na iyon ay may mga INUUSIG at PINARURUSAHAN na mga umano ay HERETIKO. WALANG TANONG-TANONG. WALANG IMBESITGASYON.

 

Lahat ng MAPAGDUDAHAN ay HINUHULI at PINARURUSAHAN at may PINAPATAY.

 

At diyan na pumasok ang INQUISITION.

 

MILYON BA ANG NAMATAY?

 

Ayon nga po sa PAG-AARAL na ginawa ng BRITISH BROADCASTING CORPORATION o BBC, isang RESPETADONG media company sa BRITAIN, may 5,000 lang ang NAMATAY sa SPANISH INQUISITION na sinasabing pinakamalala sa inquisition.

 

HINDI po natin MINAMALIIT ang 5,000 buhay pero KLARO po na MALI at PAGBALUKTOT sa KATOTOHANAN ang sinasabi na “MILYON” ang namatay diyan.

 

Sa kabuohan na tumagal ang Inquisition mula 1184 hanggang 1500s o sa loob ng may 400 taon ay tinataya na may 6,000 lang at HINDI MILYON ang namatay sa panahon na may Inquisition.

 

Kung kukuwentahin po natin, may 15 TAO LANG ang NAMATAY sa BAWAT TAON na nagkaroon ng Inquisition.

 

PAPA o IGLESIA KATOLIKA BA ANG NAGPAPATAY?

 

Ngayon, heto po ang maganda riyan. HINDI PO ang IGLESIA KATOLIKA at HINDI ang PAPA ang NAGPAPATAY sa mga iyan.

 

Ang NAGPAPATAY at BUMITAY sa kanila ay ang mga LOKAL NA PAMAHALAAN.

 

Bakit po sila BINITAY?

 

BINITAY sila dahil LUMABAG SILA sa mga BATAS ng UMIIRAL noon sa kanilang mga bansa.

 

Isa pong dapat nating maunawaan ay BAHAGI ng mga BATAS ng mga BANSA NOON ang mga BATAS kaugnay sa RELIHIYON.

 

Ang KRISTIYANISMO po ang OPISYAL na RELIHIYON noon, at ang mga LUMIHIS sa mga ARAL KRISTIYANO ay itinuring na mga REBELDE LABAN sa ESTADO.

 

CATHARIST NA HERETIKO

 

Noong 1100s ay lumitaw ang mga CATHARIST na isang SEKTA na TUMULIGSA at SUMALUNGAT sa mga ARAL KRISTIYANO.

 

Ang mga CATHARIST po ay LUMABAN sa mga ARAL ni KRISTO.

 

Ang nakakatawa po ay ITINUTURO ni ELI SORIANO, ang nagtatag at puno ng CHURCH OF GOD INTERNATIONAL, ang mga HERETIKO raw po na iyan ay mga “banal.”

 

Anyway, dahil NILABAG ng mga CATHAR ang BATAS ng noon, sila ay INUSIG ng LOKAL na PAMAHALAAN.

 

Marami sa mga ito ang ikinulong at ang iba pa ay pinatay.

 

Hindi nagtagal ay nagkaroon ng mga PAG-ABUSO. Pati ang mga WALANG KASALANAN ay NADADAMAY.

 

PAPA NAKIALAM NA

 

Nakarating kay POPE INNOCENT III ang balita na may mga PAG-ABUSO na kaya siya ay NAGPA-IMBESTIGA. At diyan na nga po nag-ugat ang INQUISITION o PAGTATANONG.

 

Ang LAYUNIN ni Pope Innocent III ay MAIMBESTIGAHAN nang husto ang mga BINTANG laban sa mga tao upang ang WALANG KASALANAN ay HINDI MADAMAY at MAILIGTAS sa PAG-UUSIG.

 

Dahil sa kahalagahan na MALAMAN ang KATOTOHANAN at MAILIGTAS ang mga INOSENTE ay ginawang PORMAL ni POPE GREGORY IX ang INQUISITION.

 

Nagtalaga siya ng mga PARI at mga ABOGADO na mag-IIMBESTIGA sa mga BINTANG na inihaharap laban sa mga tao.

 

At dahil nga sa pag-i-IMBESTIGA o INQUISITION na iyan ay LIBU-LIBO ang NALIGTAS sa MALING PAG-UUSIG at sa KAMATAYAN.

 

Ang mga napatunayang nagkasala ay sila lang ang hinahayaang parusahan ng mga LOKAL na OPISYAL.

 

HINDI ang IGLESIA KATOLIKA ang NAGPARUSA.

 

Kaya pumasok ang IGLESIA at nag-IMBESTIGA ay para MAPIGILAN ang INHUSTISYA at MALING PAGPAPARUSA sa mga INOSENTE.

 

Iyan ang HOLY INQUISITION.

 

Ang INQUISITION ay NAGLIGTAS at HINDI NAGPAHAMAK.

 

Pero BINALUKTOT po ang KATOTOHANAN para SIRAAN ang KATOLIKO.

 

Eto po ang kanilang basehan sa pag baluktot sa katotohanan: , “Foreign Post, March 15, 2000, Vol. 8 p373. Humingi ng tawad ang papa n’yo sa mga pinatay ng Katoliko.”

 

Iyan daw po ang “patunay” na “NAGPAPATAY” ang PAPA.

 

Totoo po ba iyan? Noon po bang HUMINGI ng APOLOGY o NAG-SORRY si POPE JOHN PAUL II ay “INAMIN NIYA” na “NAGPAPATAY ang mga PAPA ng MILYONG TAO?”

 

HINDI po.

 

MALI ANG UNAWA SA APOLOGY

 

Sa itaas ay nakita na po ninyo kung SINO ang NAGPAPATAY sa mga namatay noong panahon ng Inquisition.

 

At doon ay nakita ninyo na mga LOKAL na PAMAHALAAN o LOKAL na OPISYAL ng mga BANSA ang NAGPARUSA at NAGPAPATAY.

 

Kaya nila PINATAY o BINITAY ang mga iyon ay dahil LUMABAG ang mga NABITAY sa BATAS ng mga BANSA noon.

 

Ngayon, kaya pumasok ang mga PAPA at ang IGLESIA KATOLIKA ay noong magkaroon na ng mga PAG-ABUSO sa ginagawa ng mga LOKAL na mga OPISYAL.

 

Pati mga INOSENTE ay NADADAMAY.

 

At doon sinimulan ng SANTO PAPA ang INQUISITION na ang layunin ay ALAMIN kung SINO ang mga TUNAY na NAGKASALA ay SILA LANG ang MAPARUSAHAN.

 

Sa madaling salita po, ang ginawa ng PAPA ay SINIKAP NIYA na MAILIGTAS ang mga PUWEDE pang ILIGTAS.

 

Kaya nga po MALI na sabihin na ang HOLY INQUISITION ay ginawa para pumatay. BALUKTOT pong PANANAW iyan na IKINAKALAT ng mga SINUNGALING na UMAATAKE sa IGLESIA KATOLIKA.

 

Ang KATOTOHANAN po ay INSTRUMENTO ng PAGLILIGTAS ang INQUISITION.

 

BAKIT NAG-APOLOGICE SI POPE JOHN PAUL II?

 

Ngayon, ano nga itong sinasabing “APOLOGY” o PAGHINGI ng SORRY ni JOHN PAUL II?

 

Kung babasahin natin ang “apology” o paghingi niya ng paumanhin ay ganito ang kanyang sinabi, “Humihingi kami ng tawad sa pagkakahati-hati ng mga Kristiyano, SA PAGGAMIT NG ILAN SA KARAHASAN PARA MAGLINGKOD SA KATOTOHANAN, at para sa pag-uugali na kawalan ng tiwala at galit sa mga kasapi ng ibang relihiyon.”

 

May nabasa po ba kayong sinabi ng PAPA na “INAAMIN NAMIN NA PUMATAY KAMI NG MILYON?”

 

WALA po niyan. DAGDAG na lang iyan ng mga NANINIRA sa KATOLIKO.

 

Ang nangyari noong Inquisition ay puwedeng pumasok sa sinabi ni John Paul na “paggamit ng ILAN sa karahasan para maglingkod sa katotohanan…”

 

Bilang pinuno ng lahat ng Katoliko ay nagpakumbaba ang Santo Papa at humingi ng patawad para sa kasalanan ng “ILAN” sa mga Katoliko.

 

Ngayon, ang kasalanan ng “ilang” Katoliko ay HINDI KASALANAN ng LAHAT ng KATOLIKO at lalong HINDI KASALANAN ng BUONG IGLESIA KATOLIKA.

 

Ang gusto kasi ng ilang tao ay IBINTANG sa BUONG IGLESIA ang kasalanan ng “ilan” nitong miyembro.

 

Dahil diyan ay SADYA nilang BINABALUKTOT ang APOLOGY ng PAPA at ginagamit nila para MALINLANG ang mga HINDI NAKAKAALAM ng KATOTOHANAN.

 

KATOTOHANAN BINALUKTOT

 

GUMAGAMIT sila ng KASINUNGALINGAN para lang ATAKIHIN ang TUNAY na IGLESIA.

 

KATUPARAN po iyan ng sinabi ni Pablo sa Acts 20:29-30.

 

Sabi riyan, “Alam ko na matapos kong umalis ay darating ang mga MABABANGIS na ASO at hindi paliligtasin ang kawan.”

 

“Kahit mula sa inyong bilang ay tatayo ang ilan at BABALUKTUTIN ang KATOTOHANAN para ILAYO ang mga tagasunod at mapasunod sa kanila.”

 

HINDI po ba INAATAKE ang KATOLIKO gamit ang BINALUKTOT na KATOTOHANAN kaugnay sa INQUISITION?

 

HINDI po ba MARAMI na ang NAAKAY PALAYO dahil sa mga BINALUKTOT na KATOTOHANAN na iyan?

 

NATUTUPAD lang po ang BABALA ni PABLO sa mga UMAATAKE sa IGLESIA KATOLIKA.

 

SINO ANG NAGSABI NA MABUTI ANG INQUISITION

 

MARAMING SOURCE tungkol sa HOLY INQUISITION. LAHAT ng mga SOURCE NATIN ay nagbatay sa mga DOKUMENTO. Hindi tulad ng mga SOURCE ng mga UMAATAKE sa KATOLIKO na ang batayan ay TSISMIS.

 

Dahil po TUNGKULIN ng BAWAT KRISTIYANO na HUMAWAK sa KATOTOHANAN ay IBIBIGAY ko po sa inyo ang ILAN pa lang sa mga SOURCE natin sa PAGSIRA natin sa mga KASINUNGALINGAN na ikinakalat laban sa INQUISITION.

 

Sabi po sa atin ng ating PANGINOONG HESUS sa John 8:32,

“At MALALAMAN NINYO ang KATOTOHANAN, at PALALAYAIN KAYO ng KATOTOHANAN.”

 

Heto po ang ilan sa mga SOURCE natin na nagpapakita na HINDI TOTOO ang sinasabi na “BRUTAL” at “MILYON ang PINATAY” ng Inquisition.

 

Unahin po natin ang sinulat ni DR. MARIAN HORVAT na may pamagat na INQUISITION: MYTH or REALITY.

 

Lumabas po ito sa March 1998 issue ng Catholic Family News pero puwede rin ninyong mabasa sa website na:

 

http://www.geocities.com/militantis/inquisition2.html

 

Si Dr. HORVAT ay may degree sa JOURNALISM at MASTERS at DOCTORATE sa MEDIEVAL HISTORY mula sa UNIVERSITY of KANSAS.

 

Isa pa pong SOURCE natin ay ang mga sinulat ng mga HISTORIAN na sina EDWARD PETERS at HENRY KAMEN.

 

Si PETERS ay PROFESSOR of HISTORY sa UNIVESITY OF PENNSYLVANIA. Sinulat niya ang librong “INQUISITION,” New York: The Free Press, 1988.

 

Ayon sa website ng UNIVERSITY of PENNSYLVANIA, PETERS “specializes in the early history of Europe, from the second to the seventeenth centuries. His chief interests are political and constitutional history, including church history, intellectual and legal history, and historiography.”

 

Si KAMEN naman po ang nagsulat ng librong “The Spanish Inquisition: A Historical Revision,” na lumabas noong 1998.

 

Ayon sa kanyang profile sa www.harpercollins.com, si KAMEN ay “educated at Oxford, has been professor at universities throughout the UK, USA and Spain and was until recently professor of the Higher Council for Scientific Research, Barcelona. His books include Philip of Spain (1997), The Spanish Inquisition (1998), and Empire: How Spain became a World Power (HarperCollins, 2003).”

 

Si KAMEN po ay HINDI KATOLIKO.

 

Kung gusto po ninyong mabasa ang mga sinasabi nina KAMEN at PETERS kaugnay sa INQUISITION ay puwede ninyong puntahan ang website na:

 

http://en.wikipedia. org/wiki/Historical_revision_of_the_Inquisition

 

Batayan din po natin ang sinabi ng BRITISH BROADCASTING CORPORATION o BBC sa DOCUMENTARY nitong may pamagat na “THE MYTH OF THE SPANISH INQUISITION.”

 

Diyan po ay PINASINUNGALINGAN ng HISTORIANS ang ALAMAT na naging “MALUPIT” ang INQUISITION sa ESPANYA.

 

Ipinalabas po iyan noong JUNE 9, 1995.

 

Para po sa SUMMARY ng mga SINULAT ng mga CREDIBLE at LEHITIMO na mga HISTORIAN ay puwede po ninyong puntahan ang website na:

 

http://www.bede.org.uk/inquisition.htm

 

Mayroon din pong magandang artikulo si THOMAS F. MADDEN, propesor at pinuno ng HISTORY DEPARTMENT sa Saint Louis University sa St. Louis, Missouri.

 

Ang pamagat po ng artikulo ni Madden na lumabas sa NATIONAL REVIEW ONLINE ay “The Real Inquisition” na mababasa ninyo sa:

 

http://www.nationalreview.com/comment/ madden200406181026. asp

 

Tinalakay ni Madden ang NATUKLASAN ng 30 SCHOLAR na pinayagan ng VATICAN na BASAHIN at PAG-ARALAN ang dati ay “SECRET ARCHIVES” ng Iglesia Katolika kaugnay sa INQUISITION.

 

Ang ARCHIVES ay mga RECORD ng mga PAGLILITIS na ginawa noong panahon ng INQUISITION.

 

At ayon sa 800-pahina na report ng mga SCHOLAR ay “HINDI MASAMA ang INQUISITION.”

 

Ang KATOTOHANAN po ay NAGPAPALAYA.

 

PURIHIN ANG DIYOS !!!!!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: