ALING IGLESIA BA ANG NAGTUTURO NG ARAL NG DEMONIO AYON SA 1 TIM 4:1-3? By Lay Person Scripturist

Aling Iglesia Po Ba Talaga Ang Nagtuturo ng ARAL ng mga Demonyo ayon sa 1 Timoteo 4:1-3?

“Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Ang mga katuru- ang ito’y pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain, mga pagkaing nilikha ng Diyos upang kaining may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama; sa halip ay dapat.”(1 Timoteo 4:1-3)

Narinig na po ng maraming Katoliko at maririnig din po ng iba pang mga Katolikong na dumadalo sa pamamahayag ng iglesia ni Cristo ni felix manalo ang bentang na ang Catholic Church ay nagtuturo ng Aral ng Mga Demonyo.

Kasi nakalagay sa Biblia na ang aral ng mga demonyo ay ang, “Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa” at “Ipinagbabawal ang ilang uri ng pagkain.”

Ayon sa Iglesia ni Cristo ni Manalo ay ang Catholic Church daw po ang naging katuparan nito, dahil ipinagbabawal po ng Catholic Church na mag-asawa ang mga pari at ipinagbabawal po sa lahat ng mga katoliko ang pagkain ng karne sa tuwing sumasapit ang Holy Week.

Nakakalungkot isipin na marami sa mga kapatid nating mga katoliko ang natangay at naloko sa maling pagkaunawa at itinuturo ng iglesia ni cristo ni manalo.

KUNG PAG-AARALAN NATING MABUTI, KANINO PO NATUPAD ANG 1 TIMOTEO 4:1-3 AT ALING IGLESIA PO TALAGA ANG NAGTUTURO NG ARAL NG MGA DEMONYO?

Una, sino po ba talaga ang gumagawa nito “Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa”?

Ang mga pari po sa Catholic Church ay nagdesisyong huwag na lang mag-asawa dahil sa suggestion ni San Pablo.

“Nais kong mailayo kayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagkakaabalahan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawaing ukol sa Panginoon—kung paano niya mabibigyan ng kaluguran ang Panginoon.”(1 Corinto 7:32)

“Sinasabi ko ito upang matulungan kayo. Hindi ko kayo hinihigpitan; ang nais ko’y maakay kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon.”(1 Corinto 7:35)

At alam naman natin na sulat ni San Pablo kay Timoteo ang 1 Timoteo 4:1-3, lalabas na kapag aral ng Demonyo ang “Celibacy” tatamaan mismo si San Pablo sa kanyang sinabi dahil si San Pablo mismo ay isinabuhay niya ang bagay na ito.

“Nais ko sanang ang bawat isa ay makatulad ko. Ngunit may kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos at ang mga ito’y hindi pare-pareho.Ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at sa mga biyuda: mabuti pa sa kanila ang manatiling walang asawa tulad ko.”(1 Corinto 7:7-8)

Ibig din ba sabihin aral ng Demonyo ang sinunod ni San Pablo?

At bakit ang mga iglesia ni cristo ni manalo ay nagbabasa ng mga sulat ng taong sumunod sa aral ng mga demonyo?

Bago kasi tuligsain ng iglesia ni cristo ni manalo ang mga pari natin sa katoliko dahil hindi ang mga ito nag-asawa, ay dapat muna nilang tuligsain ng una si San Pablo kasi siya ay hindi rin nag-asawa dahil sa paglilingkod sa Diyos.

Ibig din ba sabihin na kinontra ni San Pablo ang 1 Corinto 7:7-8, 1 Corinto 7:32 at 1 Corinto 7:35, dahil sa kanyang sinabi ni San Pablo kay Timoteo sa 1 Timoteo 4:1-3?

SORRY PO DAHIL HINDI NAUNAWAAN NG MGA IGLESIA NI CRISTO NI MANALO ANG KANILANG MGA SINASABI.

Kaya tatamaan sila ng talatang ito.

“Nais nilang maging tagapagturo ng kautusan gayong hindi naman nila nauunawaan ang kanilang sinasabi at ang kanilang ipinagpipilitang ituro.”(1 Timoteo 1:7)

Kung totoong ipinagbabawal ang pag-aasawa sa Catholic Church ay hindi na sana ikinakasal ng mga pari ang mga mag-asawang nagsasama na hindi pa nakatanggap ng basbas at ang mga nais mag-asawa.

“Dapat maging banal at marangal ang pakikitungo ng bawat isa sa kanyang asawa, at hindi pagsunod lamang sa nasa ng laman tulad ng inaasal ng mga Hentil.”(1 Tesalonica 4:4)

Sino po ba talaga ang nagtuturo ng Bawal ang mag-asawa?

Basahin po natin ang isa sa mga itinuturo ng Iglesia ni Cristo ni manalo sa kanilang mga tagasunod.

Mixed marriage is strictly prohibited in the Church of Christ because since the very beginning, God has been against marriage between those who are His people and those who are not. In the sight of God, mixed marriage is a great evil and an act of treachery.
http://thegreenwhitered.wordpress.com/basic-teachings-the-iglesia-ni-cristo-or-the-church-of-christ-upholds/

Pangalawa, sino po ba talaga ang gumagawa nito “Ipinagbabawal ang ilang uri ng pagkain”?

Dahil ang 1 Timote 4:1-3 ay nasa Bagong Tipan at ang Bagong tipan ay isinalin mula sa greek o griego.

Mas mabuti pong pag-aralan natin ito ng mabuti.

1 Tim 4:3 “κωλυοντων γαμειν απεχεσθαι [βρωματων] ‘α ‘ο θεος εκτισεν εις μεταληψιν μετα ευχαριστιας τοις πιστοις και επεγνωκοσιν την αληθειαν”

Na ganito naman po ang pagbigkas sa ating wika kung babasahin mula kaliwa pakanan:

kōluontōn gamein apekhesthai brōmatōn ha ho theos ektisen eis metalēpsin meta eukharistias tois pistois kai epegnōkosin tēn alētheian

Ayon po sa STRONG’S GREEK BIBLE DICTIONARY No. 1033, ang BROMATON ay MULA sa salitang BROMA na ang KAHULUGAN ay:

1. that which is eaten, food
Sa PILIPINO po, ang BROMATON o ang UGAT nitong BROMA ay NANGANGAHULUGAN ng:

1. BAGAY na KINAKAIN, PAGKAIN

At kung titignan pa natin ang kasunod na mga talata sa 1 Timoteo 4:4-5, “Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama; sa halip ay dapat tanggaping may pagpapasalamat, sapagkat ang mga ito’y nililinis ng salita ng Diyos at ng panalangin.”(1 Timoteo 4:4-5)

Noong unang panahon ipinagbawal ang dugo ng mga hayop na kainin, dahil ito po ay ginagamit bilang pantubos ng mga kasalanan ng mga tao, subalit ito po ay pinalitan ng dugo ni Cristo (Hebreo 10:4-9).

Isa po ito sa mga kautusan ng mga hudyo na ipinawalang bisa ni Cristo sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa Krus (Efeso 2:15)

Nilinis na po ng Diyos ang lahat ng mga pagkain na itinuturing na marumi noong unang panahon.

“Walang pagkain na pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao, kundi ang lumalabas dito.”(Marcos 7:15)

“Huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos.”(Gawa 10:19)

“Lahat ng pagkain ay malinis at maaaring kainin.”(Roma 14:21)

Sino po ang patuloy na nagbabawal ng mga pagkain na dati po ay ipinagbawal, pero nilinis na ng Diyos at ipinawalang bisa na ni Cristo sa kanyang kamatayan sa Krus?

Tignan po natin ang isa mga itinuturo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo sa kanilang mga tagasunod.

The first real thing I really noticed about their doctrines is that they are not allowed to eat Dinuguan (pork cooked in its own blood). http://harrysantos.hubpages.com/hub/Iglesia-ni-Cristo

Tandaan po natin na ang mga mapanlinlang na espiritu at ang nagtataguyod ng aral ng mga demonyo ay hindi iba sa espiritu ng anti-cristo.

Ano po ba itinuturo ng mga taong may espiritu ng anti-cristo?

“Ito ang palatandaan na ang Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila: kung ipinapahayag nila na si Jesu-Cristo ay naging tao. Kung hindi gayon ang kanilang ipinapahayag tungkol kay Jesus, hindi mula sa Diyos ang espiritung nasa kanila. Ang espiritu ng anti-Cristo ang nasa kanila. Nasabi na sa inyong ito’y darating at ngayon nga’y nasa daigdig na.”(1 Juan 4:2-3)

Ang Mga Taong May Espiritu ng Diyos ay Nagpapahayag na si Jesu-Cristo ay naging tao.

Ang Catholic Church po ay naniniwala at nagtuturo na si Cristo ay Diyos na nagkatawang tao.

“Nang pasimula ay naroon na ang Salita; ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos.”(Juan 1:1)

“Ang Salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang Anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang-loob at ng katotohanan.”(Juan 1:14)

Subalit ang hindi sumasang-ayon dito ay ang mga taong may espiritu ng anti-cristo.

Huwag na huwag po tayong pumunta at dumalo sa kanilang mga imbitasyon na making sa kanilang mga itinuturo dahil may babala na po na nakasulat sa banal na kasulatan.

“Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya! Ayaw nilang kilalanin na si Jesu-Cristo’y naging tao. Ang ganoong mga tao ay mandaraya at laban kay Cristo. Mag-ingat nga kayo upang huwag mawalang saysay ang aming pinagpaguran, sa halip ay lubusan ninyong makamtan ang gantimpala.Ang hindi sumusunod sa katuruan ni Cristo, kundi nagdaragdag pa dito, ay hindi nagpapasakop sa Diyos. Ang sinumang nananatili sa katuruan ni Cristo ay nagpapasakop sa Ama at sa Anak. Huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay ni batiin ang sinumang dumating sa inyo na may dalang katuruang laban kay Cristo, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kasama niya sa masamang gawain.”(2 Juan 1:7-11)

Source: http://www.splendorofthechurch.com.ph/2013/01/31/aling-iglesia-ba-ang-nagtuturo-ng-aral-ng-demonio-ayon-sa-1-tim-41-3-by-lay-person-scripturist/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s