BAKIT TINUTUTULAN NG IGLESIA CATOLICA ANG RH BILL by Patrick Tabilin

BAKIT TINUTUTULAN NG IGLESIA CATOLICA ANG RH BILL by Patrick Tabilin

 

Patrick Tabilin (patricktabilin@yahoo.com) sent the following message
———————————————————–

NO  TO  HB  4244   
Para sa iba pa ninyong katanungan tungkol sa Pananampalatayang Katoliko, mag-text sa 09353061843

Ang pagsasalegal ng House Bill 4244 na mas kilala sa tawag na “RH Bill” (Reproductive Health Bill, 2011) ay isa sa pinakakontrobersyal na isyu sa ating bansa sa kasalukuyan. Mayroong magkasalungat na pananaw hinggil dito ang Pamahalaan at ang Simbahang Katoliko. Ang pangunahing layunin ng Batas na ito ay ang mapabagal (decelerate) ang paglaki ng populasyon, na sanhi umano ng paglala ng kahirapan. Ang iba pang layunin ng RH Bill ay ang mga sumusunod: (1) Information and access to natural and modern family planning; (2) Maternal, infant and child health and nutrition; (3) Promotion of breast feeding; (4) Prevention of abortion and management of post-abortion complications; (5)Adolescent and youth health; (6) Prevention and management of reproductive tract infections, HIV/AIDS and STDs; (7) Elimination of violence against women; (8) Counseling on sexuality and sexual and reproductive health; (9) Treatment of breast and reproductive tract cancers; (10) Male involvement and participation in RH; (11) Prevention and treatment of infertility; and (12) RH education for the youth.

    Waring ang lahat ng mithiin ng RH Bill ay para sa ikabubuti ng sambayanang Pilipino, kaya’t maraming sibilyan, kahit na yaong mga Katoliko, ay walang nakikitang mali dito. Gayunman, mahigpit itong tinututulan ng Simbahang Katoliko, partikular na ang mga Obispo,di dahil sa sila ay “pakialamero” o “kill-joy”, kundi dahil nalalaman nilang maraming imoralidad na maaaring maganap kapag naisabatas ito.

    Ang umano’y “kontrasepsyon” ay maaaring mauwi sa “aborsyon” o pagpatay. Sa paanong paraan? Ang mga “contraceptives” tulad ng pills, injectables, implants, IUD, ay ilan sa pinakaepektibong ginagamit ng mga kababaihan upang hindi mabuntis.Subalit paano nga ba gumagana ang mga gamot tulad ng pills? Nalalaman natin na dalawang salik ang kailangan upang makabuo ng buhay: ang egg cell (ovum) ng babae, at ang sperm cell na mula sa lalaki. Ang pagsanib ng sperm cell sa ovum, sa pamamagitan ng pagsisiping, ay tinatawag na “fertilization”, at ito rin ang sandali ng “conception” o pagsisimula ng buhay ng tao. May tatlong aksyon ang gamot upang huwag magbuntis. Una, pipigilin nito ang ovulation, subalit kung hindi magtagumpay, ang susupilin ay ang sperm. Kung hindi pa rin nagtagumpay, at sumanib ang sperm sa ovum, at sa gayo’y naganap ang fertilization o pagsisimula ng buhay, ang gagawin ng kemikal ay papatayin ang napertilisang ovum upang di na kumapit at lumaki sa sinapupunan! Sa ganitong paraan ay nagaganap ang aborsyon o pagkitil ng buhay!

    Ang HB 4244 ay “unconstitutional”. Isinasaad sa 1987 Constitution Art.2 Sec.12:“The State shall equally protect the life of the mother and the life of the unborn from conception.” Mula sa pangungusap na ito, malinaw na dapat pangalagaan ng Estado ang buhay ng Ina at ang buhay ng ipinagbubuntis mula pa man sa sandali ng “conception”. Kaya’t ang mga “abortifacient” na gamot at gamit (device) na kumikitil ng buhay sa sandali ng “conception” ay malinaw na salungat sa 1987 Constitution.

    Ang paggamit ng mga “purely contraceptives” (gamot, gamit at pamamaraan), na hindi naman tahasang pumapatay, kundi humahadlang sa pagsanib ng sperm sa egg (ovum), ay imorál din. Unang-una, ang pagtatalik ay para lamang sa lalaki at babaeng kasal sa Simbahan. Ang pagtatalik ay may dalawang layunin: (1) unitive o pagbo-bonding ng mag-asawa; (2) procreative o para magkaanak. Mula sa dalawang layuning ito, makikita natin na ang pagtatalik ay dapat na may kalakip na commitment at responsibility. Sa paggamit ng mga purely contraceptive drugs, devices, procedures (condom, spermicides, vasectomy, ligation, atbp), ang gusto lamang ay ang unang layunin at ayaw ang ikalawa. Sa ganitong “kontraseptibong pag-iisip” o ayaw magkaanak, bababa ang halaga ng sex para sa mga tao lalo na sa mga kabataan, dahil ituturing na lamang itong instrumento ng pagpapakasasa sa aliw (“mere instrument of pleasure”) na walang kalakip na commitment at responsibilidad. Kaya’t ayos lang na magpapalit-palit ng kasiping, dahil “safe” naman sa pagkabuntis.

Ang mga Morál na Paraan sa Di-Pagbubuntis. May kasabihan: “The end doesn’t justify the means.” Halimbawa, sa pagkita ng pera, maaaring magnakaw, o maghanapbuhay nang marangal. Ang imorál ay ang magnakaw; ang morál ay ang maghanapbuhay upang kumita ng pera. Gayon din sa di-pagbubuntis. May mga morál na paraan na maaaring gawin: ang Natural Family Planning Methods tulad ng Abstention (di-pagsisiping), pagsisiping sa panahong infertile (di-mabubuntis) ang babae, Billings Ovulation Method, Symptothermal Method, Standard Days Method, Two-Day Method, breast-feeding.

Ito ang dapat nating tandaan: HINDI LAHAT NG LEGAL AT PRAKTIKAL AY MORÁL (MABUTI). Ang mabuti ay mabuti; ang masama ay masama. Ang RH Bill ay malinaw na magbubunsod sa maraming tao na magkasala. Kaya’t dapat tayong manindigan sa kung ano ang morál (mabuti), bagamat may kaakibat na sakripisyo at pag-uusig, sapagkat ito ang tunay na pagsunod sa kalooban ng Diyos.

Posted in Apologetics, Apologetics in Filipino, Message from Readers, Pro-Life, RH Bill
Tagged with , , , ,
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s