Larawan By: Bro.Boy Gador,CFD President

Genesis 1: 26-

At sinabi ng Dios, Lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis: at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawa’t umuusad, na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa.

Colosas 1:15- (Ginoong Hesus)

15.  Na siya ang larawan ng Dios na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang;
Ang pagdidibuho,pag-uukit siyang kaalaman na bigay nang Diyos sa atin.

Exodo 31:1-5

1. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises, na sinasabi,
2. Tingnan mo aking tinawag sa pangalan si Bezaleel na anak ni Uri, na anak ni Hur, sa lipi ni Juda:
3. At aking pinuspos siya ng Espiritu ng Dios, sa karunungan at pagkakilala, at kaalaman, at sa lahat ng sarisaring gawain,
4. Upang kumatha ng mga gawang kaayaaya, upang gumawa sa ginto, at sa pilak, at sa tanso,
5. At upang umukit ng mga batong pangkalupkop, upang gumawa ng mga nililok na kahoy, at upang gumawa sa lahat na sarisaring gawain.

 

Ang Templo ay may mga inuukit nga mga Larawan,Ito ay nagpapatunay na ang paggagawa nito ay Hindi Bawal.
Ezekiel 41:17-20-

17. Sa pagitan ng itaas ng pintuan, sa lalong loob ng bahay, at sa labas, at ang buong pader sa palibot sa loob at sa labas ay sinukat.
18. At ang pader ay niyaring may mga kerubin at may mga puno ng palma; at isang puno ng palma ay sa pagitan ng kerubin at kerubin, at bawa’t kerubin ay may dalawang mukha;
19. Na anopa’t may mukha ng isang tao sa dako ng puno ng palma sa isang dako, at mukha ng batang leon sa dako ng puno ng palma sa kabilang dako. Ganito ang pagkayari sa buong bahay sa palibot:
20. Mula sa lapag hanggang sa itaas ng pintuan ay may mga kerubin at mga puno ng palma na yari; ganito ang pader ng templo.

SUPAK: Exodo 20:3-5

3. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga dios sa harap ko.
4. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anomang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa:
5. Huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila; sapagka’t akong Panginoon mong Dios, ay Dios na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napopoot sa akin;

TUBAG:Ang binabawal lang dito ay siyang gumawa ka nang mga larawang inanyuan na siyang kinikilala mo bilang Diyos.

Ang mga larawan dyan sa mga Santo ay hindi mga Diyos, At ang mga pag-uukit ay hindi masama at mga larawan mismo dahil ay siyang larawan sa tao.

ENCODE BY: BRO.NICHOLAI LUCENOS,CFD,PDR

POSTED OCTOBER 19,2012

10:50AM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s