Pagkalawat By: Bro. Nicholai Lucenos,CFD,PDR

Lukas 22:19-20

Unya gikuha niya ang pan, ug nagpasalamat siya sa Dios, unya gipikaspikas niya kini ug gihatag kanila, nga nag-ingon, “Mao Kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhata ninyo kini agig paghandum kanako. Human sa panihapon, gikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. Gihatag niya kini kanila ug miingon siya,” Kining kupa mao ang bag-ong kasabotan sa Dios, tiniman-an sa akong dugo nga giula alang kaninyo.

Mga igsoon ako maghatag ug dyutayn’g mga pagtuki, pagpasabot kabahin sa mga issue/pangutana sa laing pondok sa tinuohan niining paghandom nga sagad gibuhat sa Santa Iglesya Katolika, panahon diha sa Santos nga Misa. Nga ang pari ramay moinum sa kupa nga mao and dugo ug diha sa mga tawo ostiya/pan raman?

Tubag:

Mga igsoon hinumdoman nato, nga diha sa pagbasa nato sa bibliya nga atong tagaan og pagtagad kabahin sa mga hitabo, ang nagsulti, ang gisultihan. Dinhi sa akong ihatag nga pagpasabot nga sa pag-ingon ni Ginoong Hesukristo anaa diha ang 12 ka mga tinun-an kay panihapon mani sa Ginoo ( Last Supper) O mga unang pari. Mao na diha sa pag-execute diha Santos nga Misa,anaa gayud ang bino ug ostiya,kini iyang giinom ug gikaon. Diha  sa pagkonsagrar nahimo kini nga tibuok nga kristo.

Dinhi matagaan nato ug conclusion nga ang mga obligado diha sa pagpahinumdom o pagkaon sa lawas og pag-inom sa kupa mao lamang ang mga apostoles. Walay layman niadtong panahona.

Gipaambit gihapon sa Santa Iglesya Katolika ang pagpakaon sa ostiya/ pan sagad gibuhat ug ang mga kalig-onan diha sa Bibliya kabahin niining pan unsa ka bililhon nato:

1. Juan 6:51

—- Ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mokaon niining pan dili gayod mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. (Maayong balita biblia)

2. Roma 6:9

—– Kay nasayod kita nga si Cristo gibanhaw ug dili na gayod siya mamatay pag-usab, ug ang kamatayon wala nay gahom kaniya.

Busa  matag kalawat nato bisan hain sa duha ka bayhon anaa gayod ang tibuok nga Cristo nga wala magkabulag .(Katin-awan sa Pagtuong Katoliko Bro. Soc Fernandez)

Ug diha sa Tibuok nga lawas anaa gayud ang dugo.

3. Juan 6:58.

—– Busa kini mao ang pan nga gikan sa langit; dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan ug unya nangamatay gihapon. Ang mokaon niining maong pan mabuhi sa dayon.
4. Buhat 20:7

—– Pagka- Sabado sa gabii nagtigom kami aron pag-ambit sa balaang panihapon, ug ang mga tawo giwalihan ni Pablo hangtod sa tungang gabii sanglit mogikan man siya pagkasunod adlaw.

Hinumdoman nato nga during the time of jewish generation, they 6-6 duration of time

6:00 am to 6:00pm was the end of the day which is saturday, and other 6:oopm-6:00 am was start of the day which is sunday.

Encode by: Bro. Nicholai Lucenos,CFD,PDR

Posted October 18, 2012

11:47pm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s