Larawan SA mga Santos diosdios ba SA Katoliko?By Atty.Miguel Abas,CFD,CPA

 

Pagsupak 6
Dili Apostolika ang Romano Katoliko tungod kay ang mga apostoles nagdili sa pagsimba sa diosdios. Ang Buhat 17:29 nag-ingon: “Ug sanglit kita mga anak man sa Dios, dili nato hunahunaon nga ang Dios sama’g dagway sa larawan nga bulawan o plata o bato nga gikulit pinaagi sa kahanas sa tawo.”
Samtang ang Katoliko nagsimba sa mga larawan sumala sa FAITH OF OUR FATHERS by James Cardinal Gibbons, page 165, nga nagkanayon: “It is in this sense, I take it, that scholastic writers have spoken of the same worship being paid to images of Christ as to Christ our Lord Himself;…” Kon atong hubaron, kini nag-ingon: “Niining maong pagsabot akong gidawat ingon nga ang mga manunulat nga escolasticos nagsulti nga ang pagsimba nga gihimo ngadto sa larawan ni Cristo maoy managsama nga pagsimba ngadto ni Cristo mismo.”
Ang I.N.C. nag-ingon nga dakong sayop ang pagsimba sa mga larawan sa mga santos tungod kay sa buhi pa si San Pedro nagdumili kini nga simbahon siya. Ang Buhat 10:25-26 nagkanayon: “Sa mosulod na unta si Pedro sa balay, gisugat siya ni Cornelio, ug mihapa si Cornelio sa iyang tiilan ug misimba kaniya. Apan gitabangan siya sa pagpatindog ni Pedro ug giingnan, ‘Tindog, ayaw ako’g simbaha kay tawo lamang ako.’ ” Apan ang Katoliko nagsimba kuno sa larawan sa santos. Gamiton usab nila ang NOVENA ni San Antonio de Padua, pahina 5, nga nagkanayon: “Ang ngalan ni San Antonio gibantug sa tibuok nga Santa Iglesia Katolika ug ang iyang larawan gisimba ug ginatahud sa daku nga debosyon sa daghan nga mga kalungsoran ning mga kapupud-an.”
Gidugang sa mga Ministro nga nakasupak sa Dios ang Katoliko kay ang Dios nagdili sa pagsimba ug pagluhod atubangan sa larawan. Ang Exodo 20:5 nagkanayon: “Ayaw pagyukbo sa bisan unsang diosdios ni magsimba niini, kay ako ang GINOO nga inyong Dios ug abughoan ako.” Apan ang Katoliko nagluhod atubangan mismo sa larawan sumala sa NOVENA PERPETUA SA SEÑOR SANTO NIÑO SA SUGBU, Imprimatur: Julio Cardinal Risales, pahina 13, nga nagkanayon: “O milagroso nga Santo Niño! Nagaluhod kami atubangan sa imong santos nga Larawan.”
Gidili usab ang pagtawag og dios ngadto sa larawan. Ang ISAIAS 44:17 nag-ingon: “Ug ang sobra niini himuon niyang usa ka diosdios, iyang dios; moluhod siya ug mosimba niini; mag-ampo siya niini ug moingon, ‘Luwasa ako kay ikaw may akong dios.’ ” Apan ang Katoliko nagtawag sa larawan ni Sr. Santo Niño nga Hari ug Dios, sumala sa NOVENA PERPETUA SA SEÑOR SANTO NIÑO SA SUGBU, pahina 3, nga nag-ingon: “O Señor Santo Niño, Ikaw ang akong Hari ug ang akong Dios, nagasimba ako Kanimo.”
Ang nagsimba sa mga larawan itambog ngadto sa kalayo ug asupre. Ang Gipadayag 14:9-10 nagkanayon: “ May ikatulong anghel nga misunod ug misinggit, ‘Ang nagsimba sa mananap ug sa iyang larawan ug napatikan diha sa iyang agtang o sa iyang kamot, paimnon sa bino sa kasuko sa Dios nga iyang gibubo nga walay sambog diha sa kupa sa iyang kapungot! Pagasakiton sila pinaagi sa kalayo ug asupre atubangan sa balaang mga anghel ug sa Nating Karnero.”

Tubag:
Ang Simbahang Katoliko wala magsimba sa mga larawan sa mga santos ingon og diosdios kun idols. Ang opisyal nga pagtulon-an sa Santa Iglesia mahitungod sa mga larawan sa mga santos nasulat niining mosunod nga mga librong Katoliko: THE CATHOLIC ENCYCLOPEDIA Vol. 7, page 622, nga nag-ingon: “Significant Decrees of the Second Council of Nicea, 787. The Council decreed that various forms of holy images, may be set up in churches, on walls, in homes, or by wayside. They are to be given veneration of honor but not the worship which belong to God alone.” Ug sa libro nga OUR CATHOLIC FAITH by Msgr. Louis Laravoire Morrow, page 123, kini nag-ingon: “CATHOLICS DO NOT BELIEVE: That anybody or anything may be worshipped or adored besides the True God; that the Blessed Virgin is equal to God; that images may be worshipped.”
Alang sa iglesia Katolika, sila si San Pedro, Santa Maria, San Pablo ug uban pang mga tawong balaan dili mga dios kon dili mga tawo nahimong santos.
Ang gidili mao ang larawan sa mga diosdios sanglit kini nagrepresentar sa dili tinuod nga dios. Ang 1 Corinto 8:4 nagkanayon: “… nahibalo kita nga ang diosdios nagrepresentar og butang nga dili tinuod.”
Apan dili tanang larawan mga diosdios. Ang HARPER’S BIBLE DICTIONARY, page 276 nag-ingon: “All idols are images but not all religious images are idols.”
Sukad sa daang tugon ang templo sa Dios adunay linilok nga mga larawan sa balaan. Ang 2 Cronicas 3:10 (King James Version) nagkanayon: “Ug diha sa labing balaan nga balay siya naghimo sa duha ka mga querubim nga linilok; ug ilang gihal-opan kini sa bulawan.”
Ang larawan sa mga anghel gikulit sa tibuok palibot sa templo sa Dios. Ang Ezequiel 41:17-20 (Maayong Balita) nag-ingon: “Ang bungbong sa Templo didto sa sulod gikan sa salog hangtod sa ibabaw sa pultahan gikulitan og mga larawan, sa mga palmira ug sa mga kerubin. Ang hulagway sa palmira ug sa kerubin nag-ulhos-ulhos. Matag kerubin adunay duha ka nawong: may nawong sa tawo nga nag-atubang sa palmira sa usa ka kilid, ug ang nawong sa usa ka liyon nag-atubang sa palmira sa laing kilid. Gikulit kini sa tibuok palibot sa Templo, gikan sa salog ngadto sa ibabaw sa pultahan.”
Ang Dios nagdili sa paghimo’g larawan sa mga diosdios tungod kay daghang mga tawo kaniadto ang nag-ila nga ilang dios ang adlaw, bulan, mga bituon, isda, mga langgam ug mga hayop nga nagkamang. Ang Deuteronomio 4:17-19 nag-ingon: “sa bisa’g unsang mananap o langgam o isda, ayaw kamo pagsimba sa adlaw, sa bulan ug sa mga bituon; mga butang mga gigahin sa GINOO nga inyong Dios aron simbahon sa ubang katawhan.”
Nagdili usab siya sa pagbuhat og larawan sa babaye ug lalaki. Ang Deuteronomio 4:16 nagkanayon: “Ayaw kamo paghimo’g mga larawan nga inyong simbahon — larawan sa bisan unsang dagway, sa lalaki o babaye” Kini tungod kay kaniadto ang mga tawo adunay giilang dios nga mga babaye ug mga lalaki. Ang 1 Hari 11:33 nagkanayon: “Gihimo niya kini kay gisalikway man ni Salomon ang GINOO ug nagsimba siya kang Astarot, ang diosa sa taga-Sidon, kang Camos, ang dios sa Moab, ug kang Maloc ang dios sa mga Amonihanon.” Ug sa Roma 11:4 usab, kini nag-ingon: “Unsa may gitubag sa Dios kaniya? ‘May gilain akong pito ka libo ka tawo nga wala magsimba sa diosdios nga si Baal.’ ”
Apan bisan pag nagdili ang Dios sa pagbuhat og larawan sa mga diosdios, sa laing bahin nagsugo usab siya nga magbuhat og larawan sa mga balaan alang sa relihiyusong katuyoan. Ang Exodo 25:18-20, 22, nag-ingon: “Sa isig ka tumoy sa takob sa kahon paghimog duha ka kerubin nga bulawan, usa sa isigka-tumoy niini. Himoa kini nga unay gayod sa takob. Kinahanglan nga ang mga kerubin magabukhad sa ilang mga pako aron ipandongan sa ilang mga pako ang mga takob; mag-atubang sila nga magtan-aw sa takob. Makigkita ako kaninyo didto. Sa tungatunga sa duha ka kerubin nga anaa ibabaw sa Sudlanan, ihatag ko kanimo ang tanan kong mga sugo alang sa katawhan sa Israel.”
Bisan gani ang propeta sa Dios gibuhatan og monumento. Ang 2 Hari 23:17-18 (Maayong Balita) nagkanayon: “Unya miingon siya, ‘Unsa ba kanang monumentoha sa unahan?’ Ug giignan siya sa mga tawo sa siyudad, ‘Lubnganan kana sa usa ka propeta sa Dios, nga taga-Juda; siyay nagtagna niining imong gibuhat karon sa halaran sa Betel.’ Ug si Josias miingon, ‘Ayaw kini’g hilabti ug ayaw ipakalot ang iyang mga bukog.’ Busa wala nila hilabti ang mga bukog sa propeta nga taga-Samaria.”
Iyang giingon kaniadto pinaagi sa iyang mga balaang propeta, bisan ang mga anghel balaan usab. Ang Judas 1:14 nagkanayon: “Siya nag-ingon, ‘Moanhi ang Ginuo uban sa linibo niyang mga balaang anghel.’ ” Busa tin-aw ang mga balaan kahimoan gayod diay og mga larawan dili aron ilhon nga dios kondili aron atong handumon ang gilarawanan ug sundon ang ilang gibuhat nga panag-ingnan. Ang Hebreo 13:7 nag-ingon: “Hinumdomi ang inyong mga pangulo kaniadto nga misulti kaninyo sa mensahe sa Dios. Palandonga giunsa nila sa pagkinabuhi ug pagpakamatay, ug awata ang ilang pagtuo.” Sama nga labing epektibo ang paghandom sa atong apohan nga mipanaw na sa laing kalibotan kon aduna kitay gi-ampingan nga iyang larawan.
Apan atong tubagon sa punto por punto gayod ang mga ataki sa Iglesia ni Manalo batok sa balaan tang pagtuo.
Unang Punto. Gigamit sa mga Ministro ang Buhat 10:25-26, nga si San Pedro mibadlong kang Cornelio sa pagsimba kaniya tungod kay si Cornilio usa ka pagano ug ang mga pagano nagtuo niadtong panahona nga ang mga apostoles mga dios nga nana-og gikan sa langit ug nagbuhat sa daghang mga milagro. Ang Buhat 14:11 nag-ingon: “Ang mga dios nanganaog nganhi kanato sa dagway sa mga tawo.”
Apan wala kini magpasabot nga ang balaang tawo dili takos simbahon agig pagtahod sa iyang kabalaan ug dili sa pag-isip kaniya nga usa ka dios. Sa Daniel 2:46-47, kini nagkanayon: “Unya si Hari Nabucodonor mihapa sa yuta ug misimba kang Daniel, ug misugo nga halaran siya’g insenso. Miingon ang hari kang Daniel, ‘Matuod gayod ang imong Dios mao ang Dios sa tanang dios ug Ginuo siya sa mga hari, ug tigpadayag sa mga tinago, kay nakahimo ka man sa pagsaysay niining maong tinago.’ ”
Adunay managlahing matang sa pagsimba sama nga may nagkadaiyang klase sa pagtahod. Ang labing taas nga pagtahod mao ang mas labaw’ng matang sa pagsimba nga alang ra gayod sa Dios.
Ikaduhang Punto. Ang giingong pagsimba sa larawan ni San Antonio de Padua, nga napatik sa pahina 3 sa nobenahan niini, maoy usa lamang ka matang sa pagtahod sa gilarawanan ug wala kini magpasabot nga si San Antonio giilang dios sa Katoliko. Sama nga si Josue miyukbo ug misimba sa usa ka anghel, wala kini magpasabot nga ang anghel na maoy giilang dios ni Josue. Ang Josue 5:14 nag-ingon: “Mitubag ang tawo. ‘Dili ako sundalo ninyo ni kaaway. Ania ako ingon nga pangulo sa kasundalohan sa GINUO.’ Ug miyukbo si Josue aron sa pagsimba ug miingon siya, ‘Andam ko sa pag-alagad nimo. Sir, unsa bay ipabuhat mo kanako?’ ”
Mihapa usab si Josue atubangan sa Sudalanan sa Kasabotan. Ang Josue 7:6 (Maayong Balita), nagkanayon: “Tungod sa kasubo gigisi ni Josue ang iyang bisti ug mihapa sa yuta atubangan sa Sudalanan sa Kasabotan sa GINUO.”
Ang Sudalanan sa Kasabotan nga giatubang ni Josue sa iyang paghapa adunay mga larawan sa anghel. Sa Hebreo 9:5 (Ang Bag-ong Maayong Balita), kini nag-ingon: “Ibabaw sa Sudalanan sa Kasabotan didto ang mga binuhat o kerubin. Sila maoy timailhan sa presensya sa Dios. …”
Ikatulong Punto. Gigamit sa mga Ministro ang FAITH OF OUR FATHERS, page 165, nga nag-ingon: “… ang mga magsusulat nga escolasticos nagsulti nga ang pagsimba nga gihimo ngadto sa larawan ni Cristo maoy managsama nga pagsimba ngadto ni Cristo mismo…” Giputol kini sa mga Ministro sanglit ang buot ipasabot ni Cardinal Gibbons sa pahina 164, diin giingon: “Though we speak of the honor paid to images, yet this is only a manner of speaking, which really means that we honor not the senseless thing which is incapable of understanding such honor, but prototype, which receives honor through its representation.” Tin-aw si Cardinal Gibbons nagkanayon: “Ang pag-ingon nga kita nagasimba sa mga larawan nga balaan, usa lamang kini ka matang sa pagsulti, ang tinuod wala kita nagasimba nianang mga larawan nga walay buot ug dili magpakabana sa atong pagdayeg kanila, kon dili ang atong gisimba mao gayod ang gilarawanan nga tua sa langit.”
Ang pulong “PAGSIMBA” adunay managlahing kahulogan. Ang CATHOLICISM AND FUNDAMENTALISM by Karl Keating, page 259, kini nag-ingon: “Catholics do not worship Mary or any of the saints. But in an older usage the term worship means not just adoration of God but the honor given to anyone deserving honor. Begin with the word itself. It comes from the Old English weorthscipe, which means the condition of being worthy of honor, respect, or dignity.”
Ikaupat nga Punto. Kining nasulat sa Novena Perpetua sa Señor Santo Niño, pahina 3, nga nagkanayon: “O Señor Santo Niño, Ikaw ang akong Hari ug ang akong Dios, nagsimba ako Kanimo;” ug sa pahina 13, nga nag-ingon: “O milagroso nga Santo Niño! Nagluhod kami atubangan sa imong santos nga larawan.” Wala kini magpasabot nga ang larawan mismo ni Sr. Santo Niño maoy giilang Dios kon dili ang gilarawanan niini nga mao ang batang Jesus subay sa panagna sa Isaias 9:6, nga nagkanayon: “Kay natawo alang kanato ang bata, gihatag kanato ang usa ka anak nga lalake; ug siya ang magmando sa tanan, ug nganlan siya’g ‘Maalamong Magtatambag,’ ‘Dios nga Gamhanan,’ ‘Walay Kataposang Amahan,’ ‘Prinsipe sa Pakigdait.’ ”
Ang gibuhat sa Katoliko nga pagyukbo o pagluhod atubangan sa larawan ni Señor Santo Niño kini dili tungod sa larawan mismo kon dili tungod kang Cristo nga maoy gipahinungdan sa maong larawan. Ang Roma 14:11 nagkanayon: “Kay ang Kasulatan nag-ingon , ‘Tungod kay buhi ako, nag-ingon ang Ginuo, moluhod ang tanan sa akong atubangan, ug ang tanan magdayeg sa Dios.’ ”
Si Propeta Salomon sa iyang pag-ampo nagluhod nga nag-atubang sa halaran ni Jehova. Ang 1 Hari 8:54, King James Version nag-ingon: “Ug mao kadto nga si Salomon nakapangamuyo sa tanang pag-ampo ug pakilooy kang Jehova, siya mitindog gikan sa atubangan sa halaran ni Jehova, gikan sa iyang pagluhod sa iyang mga tuhod uban sa iyang mga kamot nga gibayaw ngadto sa langit.”
Nahimutang sa halaran sa pagpasig-uli ang mga larawan sa querubin kun mga anghel. Ang Hebreo 9:5, King James Version, nagkanayon: “Ug imabaw niini ang mga querubin sa himaya nga nagpandong sa halaran sa pagpasig-uli…”
Ang templo sa Dios adunay kinulit nga mga larawan sa balaan sumala sa Ezequiel 41:1,17-20. Ug ang katawhan sa Dios moyukbo atubangan sa balaang templo. Ang Salmo 138:2, Cebuano Topical Study Bible, nag-ingon: “Moyukbo ako atubangan sa balaan mong Templo ug magdayeg sa imong ngalan.”

Romana, ang ika-limang Timaan sa Matuod nga Iglesia mao ang “ROMANA.” Sama nga ang Washington D.C. nagkahulogan og Gobyerno sa U.S.A., ang Gobyerno sa London nagpasabot og Nasod sa Britanya (Britain), ang Romana usab nagkahulogan nga ang Roma mao ang sentro sa Gobyerno sa Simbahang Katoliko.
Tinuod nga ang Santa Iglesia gitukod sa Jerusalem sa A.D. 33. Sa Lucas 24: 47, kini nag-ingon: “ug nga sa iyang ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol ug sa pagpasaylo sa mga sala kinahanglan isangyaw ngadto sa tanang nasod, sugod sa Jerusalem.”
Apan sa Jerusalem si Cristo wala dawata sa kadaghanan. Ang Juan 1:11 nag-ingon: “Mianhi siya sa iyang kaugalingong katawhan, apan wala sila modawat kaniya.”
Ug ang Iglesia sa Jerusalem gilutos. Ang Buhat 8:1 nagkanayon: “Niana gayong adlawa nagsugod ang mapintas nga pagpanglutos batok sa iglesia sa Jerusalem. Ang tanang mga magtutuo, gawas sa mga apostoles, nagkatibulaag sa mga lalawigan sa Judea ug sa Samaria.”
Busa ang maong Gingharian kuha-on gikan kanila ug ihatag ngadto sa laing mga tawo nga makahatag og maayong bunga. Sa Mateo 22:43, nag-ingon kini: “Ug midugang si Jesus, ‘Busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios kuhaon gikan kaninyo ug ihatag ngadto sa mga tawo nga makahatag og maayong mga bunga.”
Gikan sa Jerusalem si San Pablo gisugo ni Cristo nga pamatud-an kini sa Roma. Ang Buhat 23:11 nagkanayon: “Nianang pagkagabii, ang Ginuo mitungha tupad kang Pablo ug miingon, ‘Ayaw kahadlok! Ingon nga nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem, mosaksi ka usab kanako didto sa Roma.’”
Si San Pablo nagmatuod nga ang pagtuo sa Roma nasangyaw sa tibuok kalibotan. Ang Roma 1:7-8 nag-ingon: “Busa gisulatan ko kamong tanan diha sa Roma, nga gihigugma ug gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Hatagan unta kamo’g grasya ug kalinaw sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Jesu-Cristo. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios pinaagi kang Jesu-Cristo alang kaninyong tanan; kay nasangyaw sa tibuok kalibotan ang inyong pagtuo.”
Bisan sa mga Apostol ang mga iglesia-lokal sa nagkadaiyang lugar midawat nga ang Roma maoy sentro sa Kristiyanismo. Ang Romans 16:16 nagkanayon: “Greet one another with the kiss of peace. All the churches of Christ send you their greetings.” Ang tanang iglesia ni Cristo sa nagkadaiyang dapit (churches of Christ) mao ang nangumosta sa Roma (send you) agi’g pagdawat nga ang Roma maoy sentro sa pagtuong Katoliko bisan pa sa panahon ni San Pablo.

Pagsupak:
1.) Apan ang mga Ministro moingon nga ang pulong “Romana” gikan kuno sa ereheya busa daghang Katoliko ang nagsalikway niini. Ilang kutluon ang librong Katoliko nga nag-uloha’g, THE QUESTION BOX, by Rev. Bertrand L. Conway; Imprimatur: Patrick Cardinal Hayes, page 133, diin kini’y nagkanayon: “Catholics object to this term, because of its origin, its heretical intent, and its novelty.”

Tubag:
Wala kini tiwasa pagbasa sa mga Ministro sanglit gipasabot ni Padre Conway sa pahina 133 nga ang pulong “Romanist” gigamit usab sa protestanting England batok sa Iglesia Katolika. Ania ang sumpay: “It was first introduced by Protestant controversialists in England, …Romanist-‘A term used chiefly by those whose views are adverse to that Church.’”
Sama pananglitan nga ang pulong “ iglesia ni Cristo,” gigamit usab kini sa ereheya. Si Felix Manalo naggamit niini sa dihang nagtukod siya’g iglesia sa tuig 1914; si Alexander Cambell nagtukod usab sa 1827 og “Church of Christ”; samtang si Mary Baker Eddy nagtukod og “Church of Christ Scientists” sa tuig 1879. Apan bisan og daghan ang milutaw nga nagdala sa ngalan ni Cristo, ang kasaysayan nagmatuod nga ang Katoliko mao gayod ang tinuod nga Iglesia ni Cristo.
Kon ang mga protestante naggamit sa maong termino batok sa Iglesia Katolika, dili gayod nato ikalimod nga ang Roma maoy sentro sa matuod nga Kristiyanismo ug dili ang Germany diin nagsukad ang amahan sa mga protestante nga si Martin Luther. Ang Roma 1:8 nag-ingon: “Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios pinaagi kang Jesu-Cristo alang kaninyong tanan; kay nasangyaw sa tibuok kalibotan ang inyong pagtuo.”
Kinsang pagtuo sa Roma ang nasangyaw karon sa tibuok Kalibotan? Ang pagtuo ba sa mga protestante? Dili, tin-aw nga ang pagtuo sa Simbahang Katoliko nga gikan sa Jerusalem ug gipamatud-an sa Roma ang nasangyaw sa tibuok kalibotan.
Sa page 133, si Padre Conway nag-ingon: “The term ‘Roman ‘Catholic’ does not localize the Church, for it can be explained in an orthodox sense, as the Catholic Church whose center is Rome.”
2.) Ang mga Ministro nagkanayon nga ang “Romana” imbento lang kuno sa Konsilyo sa Trento. Ilang gamiton ang libro nga ROMAN CATHOLIC, by Rev. Edward K. Taylor, C.M.S., page 7 nag-ingon: “The Council of Trent made ‘Roman’ part of the official title of the Church,…”
Tubag:
Ang Konsilyo sa Trento wala mag-imbento sa pulong “Romana,”igo lang gideklarar ug gitudlo sa Konsilyo ang dili mausab nga kamatuoran kalabot sa dapit nga nahimong sentro sa Kristiyanismo kansang pagtuo gikan sa Jerusalem gisaksihan usab didto sa Roma.
Pananglitan, sa karaang panahon kon dunay tawo nga maglakaw sa dalan ug kalit lang kining matumba, ang mga katigulangan kaniadto moingon nga gihapak kini sa itom nga hangin. Apan sa atong panahon ang doktor nagtudlo nga kasagaran sa tabangon sa dalan, cardiac arrest. Sa dihang gipaila sa doktor ang bag-ong ngalan sa sakit wala kini magpasabot nga ang doktor na maoy nag-imbento og sakit.
Sa wala pa ang Konsilyo sa Trento daan na nga gimandoan ni Cristo si San Pablo nga ang iyang iglesia pagasaksihan didto sa Roma (Buhat 23:11), ug ang pagtuo sa Roma nasangyaw sa tibuok Kalibotan (Roma 1:7-8).
Ang Konsilyo sa Trento igo lang nagpaila nga ang “Romana” mao ang sentro sa gobyerno sa Katoliko sukad pa sa sayong Kristiyanismo ug usa kini ka dili mausab nga kamatuoran nga atong maila ang dapit diin nagsukad ang gobyerno sa matuod nga Simbahan.
-oOo-
Pagsupak:
3.) Matod pa sa I.N.C. nga bisan ang mga obispo sa Konsilyo Vaticano nagprotesta sa pulong “ROMANA.” Kutloon nila pag-usab ang THE QUESTION BOX by Rev. Bertrand L. Conway, page 133 nga nagkanayon: “For this reason the English Bishops protested against the term at the Vatican Council in 1870. The Church’s official title is ‘The Holy Catholic Apostolic Roman Church’; in no official document has it ever styled itself ‘Roman Catholic Church’”

Tubag:
Ang mga obispo mipadayag og pagsupak sa termino nga “Romish” o “Romanist” sa Konsilyo Vaticano I, tungod kay ang mga protestante naggamit niini batok sa Santa Iglesia.
Ania ang sumpay sa maong pahina 133: “We object to the words “Romish” or “Romanist” because these words have ever been used in an insulting sense. The Standard Dictionary says: Romish – ‘Used by Protestatnts and generally indicating disesteem.’ Romanist – ‘A term used chiefly by whose views are adverse to that Church.’”
Sama nga ang hinungdan sa Konsilyo sa Jerusalem sa A.D. 50 mao ang pagsupak ni San Pablo ug Bernabe sa pagtulon-an ni Moises, ang Buhat 15:2 nag-ingon: “Kining pagtulon-ana gisupak pag-ayo ni Pablo ug ni Bernabe; busa gikauyonan nga si Pablo ug si Bernabe ug pipila ka tinun-an sa Antioquia mangadto sa Jerusalem ug makigkita sa mga apostoles ug sa mga kadagkoan bahin niining mga butanga.”
Sa natapos na ang konsilyo sa Jerusalem ang tanang matuohon gimandoan sa pagsunod sa mga lagda nga gikauyonan sa mga apostoles. Ang Buhat 16:4 nagkanayon: “Sa ilang pag-agi sa mga kalungsoran ilang gitugyan ngadto sa mga magtutuo ang mga lagda nga gikauyonan sa mga apostoles ug sa mga pangulo sa iglesia sa Jerusalem, ug gipahimangnoan sila sa pagtuman niini.”
Bisan sa Korte Suprema, adunay pipila ka mga maestrado mopadayag og pagsupak sa usa ka disisyon sa Labawng Hukmanan sa dili pa nila ipagawas ang hukom isip opisyal, apan kon modaog ang pabor nga mga maestrado, ang ilang hukom nga gipagawas sa publiko mahimong doktrina sa hustisya sa atong nasod.

Pagsupak:
4.) Ang mga Ministro moingon nga ang, “Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana,” imbento lang kuno sa Konsilyo Vaticano I sa tuig 1870. Ilang kutloon ang libro nga Discourses on the Apostles Creed, by Rev. Clement H. Crock, page 191, nga nagkanayon kini: “In 1870, at the Vatican Council, the name ‘Roman Catholic was propsed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon the official name: “The Holy Catholic Apostolic Roman Church…”
Tungod niini sila moingon nga ang “Santa Iglasia Katolika Apostolika Romana,” namugna lang sa tuig 1870 sa Konsilyo Vaticano I.
Tubag:
Kaniadto ang atong nasod ulahi na nga gingalan og Filipinas, apan wala kini magpasabot ang mga isla sa atong nasod nagsugod lang sa dihang ginganlan kinig Filipinas. Anaa na ang mga isla nga naglangkob sa atong nasod bisa’g ulahi na ang nganlang Filipinas.
Daan na nga ang matuod nga iglesia ni Cristo maila nato niining mga timaan nga, “Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana,”
Sa dihang gitukod ni Jesus ang iyang iglesia wala niya kini nganli, igo lang siyang miingon: “tukoron ko ang akong iglesia…” ug ang pagpa-ila sa matuod nga iglesia gisalig ni Jesus sa iyang mga tinun-an sa dihang miingon Siya sa Mateo 28:20, “ug tudloi sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug hinumdimin! Ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa kataposan sa kalibotan.”
Ang mga obispo sa Konsilyo Vaticano I, igo lang nagtudlo sa dili mausab nga kamatuoran nga ang matuod nga “Iglesia ni Cristo” mao gayod ang, “Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana.”
Mao kini ang atong mabasa sa pahina 191 nga gisulat ni Padre Clement Crock nagkanayon: “In 1870, at the Vatican Council, the name ‘Roman Catholic Church’ was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name: ‘The Holy Catholic Apostolic Roman Church,’ as descritive of Christ’s Church.’”
Klaro nga ang “Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana,” gipasabot isip mahulagwayon (descriptive) nga simbahan ni Cristo.
Si Cristo naghatag og gahom alang sa iyang mga pangulo aron kon unsa ang itugot sa simbahan dinhi sa yuta itugot usab didto sa langit, (Mat. 18:18). Busa kinahanglan nga atong paminawon ang mga pangulo sa atong simbahan, (Heb. 13:17). Kay kon atong isalikway sila atong gisalikway si Cristo mismo, (Lucas 10:16). Mao nga ang mga pangulo sa iglesia ug ang mga apostoles naghimog konsiho ug ilang gitugyan ngadto sa mga magtutuo ang mga lagda nga ilang gikauyonan ug gipahimangnoan sila sa pagtuman niini, (Buhat 16:4). FEBRUARY 18,2012

Encode By: Bro. Nicholai Lucenos,CFD,PDR

POSTED: OCTOBER 18,2012

10:48AM

SOURCE: http://catholicfaithdefender.blogspot.com/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s